Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament
Grigoriu Inga

Grigoriu Inga

Depute


Political party: Fracțiunea Platforma DA, bloc ACUM
Permanent Committee: Comisia mediu și dezvoltare regională
Curriculum Vitae:

 

CURRICULUM VITAE

 

1.      INFORMAȚII PERSONALE

 

Numele de familie și prenumele: Grigoriu Inga

Data nașterii (Dată/lună/an): 23.10.1979

Locul nașterii: Mun. Chișinău

 

2. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ. REZULTATE PROFESIONALE

2. A. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ GENERALĂ

 

Organizația: SRL Neomatrix

Localitatea: str.31 August 1989, 121, MD2012, mun.Chişinău

Tipul și mărimea organizației: Organizație privată, Societate cu răspundere limitată până la 50 angajați

Sectorul / domeniul de activitate: 46.5 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

Perioada (de la ... până la...): 2016-2017

Funcția / postul ocupat: Import-export manager, project manager

Sarcini și responsabilități de funcție:

 • Asigurare relaţii cu furnizorii externi şi desfășurarea activității de import-export în conformitate cu legislatia de specialitate.
 • Respectarea regulilor de intocmire a documentelor specifice drepturilor de import-export. Coordonarea operațiunilor vamale
 • Controlul cheltuielilor aferente activităților de import-export. Planificarea programului de achiziţii conform solicitărilor departamentului vânzări. Elaborarea si implementarea procedurile de lucru in cadrul compartimentului.
 • Analiza pieţei locale. Întocmirea ofertelor comerciale în cadrul tenderelor enunțate
 • Robotică educațională și componente. Coordonarea activităților și gestionarea resurselor alocate proiectului. Dezvoltare proiect

Organizația: ÎCS Universul mașinelor de cusut SRL

Localitatea: Bb. Decebal 23/2, MD2001, mun. Chișinău

Tipul și mărimea organizației: Organizație privată, Societate cu răspundere limitată până la 15 angajați

Sectorul / domeniul de activitate: 46.6 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

Perioada (de la ... până la...): 2009 - 2016

Funcția / postul ocupat: Import-export manager, brand manager

Sarcini și responsabilități de funcție:

 • Asigurarea relațiilor cu furnizorii externi în operațiunile de import-export ale companiei. Analiza și asigurarea implementării procedurilor de lucru impuse de furnizorii externi. Analiza indicatorilor activitatii de import. Întocmirea rapoartelor de plăți. Întocmirea situației lunare de achiziții
 • Coordonarea operațiunilor vamale, cu organele vamale, comisionari vamali și firme de transport, efectuarea calculului taxelor vamale
 • Coordonarea operatiuniilor companiei în relațiile cu alte companii, întocmirea documentelor specifice.
 • Asigurarea implementării politicilor de marketing în vederea promovării brandurilor companiei. Coordonarea activităților de promovare a brandurilor desemnate, în acord cu strategia de marketing a companiei.

·         Elaborarea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale de activitate a companiei. 

Organizația: SRL Casa Practică

Localitatea: Str. Mihai Eminescu 41/1, MD2012, Mun. Chișinău

Tipul și mărimea organizației: Organizație privată, Societate cu răspundere limitată pâna la 15 angajați

Sectorul / domeniul de activitate: 46.6 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

Perioada (de la ... până la...): 2008-2009

Funcția / postul ocupat: Manager marketing

Sarcini și responsabilități de funcție:

 • Implementarea politicilor de vînzări şi promovare în zonă; Realizarea obiectivelor stabilite de către management-ul companiei, a programelor şi proiectelor ce vizează piaţa; Promovare imagine companie
 • Stabilire și menținere relații clienţi ai companiei; Întocmirea documentației aferente
 • Centralizarea cererilor de materiale, stabilire priorități în programul de aprovizionare cu bunuri, prospectarea pieței și cererii
 • Proiectarea sistemelor de iluminat și casă inteligentă. Efectuarea devizelor de cheltuile
 • Întocmirea rapoartelor în vederea analizei planului de vânzări stabilit, menținerea evidenței.

Organizația: SRL Amber Term

Localitatea: Str. Albișoara 38, MD2005, Mun. Chișinău

Tipul și mărimea organizației: Organizație privată, Societate cu răspundere limitată pâna la 100 angajați

Sectorul / domeniul de activitate: 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 46.6 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; Proiectare sisteme de incalzire/apeduct/gazificare

Perioada (de la ... până la...): 2003-2005

Funcția / postul ocupat: Manager marketing

Sarcini și responsabilități de funcție:

 • Implementarea politicilor de vînzări şi promovare în zonă; Realizarea obiectivelor stabilite de către management-ul companiei, a programelor şi proiectelor ce vizează piaţa; Promovare imagine companie
 • Coordonarea activitatii showroom-ului specializat
 • Stabilire și menținere relații clienţi ai companiei; Întocmirea documentației aferente
 • Centralizarea cererilor de materiale, stabilire priorități în programul de aprovizionare cu bunuri, prospectarea pieței și cererii
 • Proiectarea sistemelor de aprovizionare cu agent termic. Efectuarea devizului de cheltuieli
 • Întocmirea rapoartelor în vederea analizei planului de vânzări stabilit, menținerea evidenței.

 

2. B. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL ELABORĂRII DOCUMENTELOR DE POLITICI SAU ACTELOR LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE

 

Aveți experiență de elaborare sau contribuție la elaborarea documentelor strategice sau operaționale, sau a actelor legislative și normative? Da

Dacă ați răspuns „Da”, descrieți succint experiența de realizare a sarcinilor de elaborare / coordonare / monitorizare a proceselor și/sau documentelor:

 • de nivel strategic (strategii de dezvoltare, concepții sau documente de politici la nivel de un sector public sau de o organizație publică sau privată în ansamblu), sau
 • de nivel operațional / tactic (planuri de acțiune pentru o anumită dimensiune sau direcție) sau
 • a actelor legislative și normative cu caracter general sau
 • a modificărilor și completărilor la actele legislative și normative.

 

Enumerați documentele elaborate / la elaborarea cărora ați contribuit. Dacă documentele sunt publicate în rețeaua Internet, includeți adresele respective.

 • Participare la elaborarea strategii de dezvoltare a întreprinderii: Planificarea sau prognozarea volumului de vânzări; Calculul resurselor necesare, atât financiare, cât și umane; elaborarea planului marketing
 • Participare la elaborarea planului de dezvoltare națională a JCI Moldova, organizație internațională
 • Elaborare metodologie în vederea însușirii sistemelor de table interactive, destinată colaboratorilor din bibliotecile R. Moldova, beneficiare ale proiectului Novateca

·         Scrierea proiectelor și elaborare metodologii

 

2.     C. ALTE REZULTATE PROFESIONALE

·         2011 – Fondator „Laborator de Creaţie CAROUSEL”: proiect social, orientat spre art-terapie, prin care diverşi membri ai sosietăţii se antrenează în activităţi creative. Grupuri ţintă: copii din familii social-vulnerabile, persoane cu dizabilităţi, părinţi şi copii, elevi, tineri, grupuri de creaţie ş.a.

·         2012-2013 – Vicepreședintă a JCI Moldova în perioada 2012-2013 – cea mai mare organizaţie pentru tineri lideri şi antreprenori prezentă în peste 120 țări,  a cărei misiuni este să dezvolte cetățeni activi și responsabili 

·         2013 – Participare în cadrul JCI Academie de leadership, Fukuyama, Japonia

·         2013-2014 – Mentor în cadrul Junior Achievement Moldova, organizație obştească orientată spre educația economică și antreprenorială a tinerei generaţii

·         2015 – prezent – activist civic

·         2017 – Participare în cadrul programului the Generation of Active Leaders, susținut de International Republican Institute’s, Varșovia, Polonia.   

·         2017 – creşterea capacităţilor în domeniul promovării roboticii educaționale ca oportunitate de cultivare a aptitudinilor în domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor.

 

3.     STUDII ȘI CALIFICĂRI

 

Instituția: Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Adresa, localitatea, țara: Str. Vlaicu Pârcălab 52, MD2012, Mun. Chișinău

Perioada (de la ... până la...): 2018 - prezent

Calificarea / specialitatea / diploma: Masterand

Facultatea Relații Internaționale, Științe  Politice și Jurnalism

Specialitatea Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

 

Instituția: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Adresa, localitatea, țara: str. A.Mateevici 111, MD 2009, Mun. Chişinău

Perioada (de la ... până la...): 1997 - 2002

Calificarea / specialitatea / diploma: Facultatea arte dramatice

Specialitatea Managementul manifestărilor publice și de estradă

 

Instituția: Școala medie-generală Nr. 68

Adresa, localitatea, țara: Or. Dobrogea, mun. Chișinău

Perioada (de la ... până la...): 1997

Calificarea / specialitatea / diploma: atestat

 

3.B. CUNOAȘTEREA LIMBILOR

 

Competențe lingvistice
Încercuiți (sau marcați, subliniați) nivelul corespunzător nivelului de competență lingvistică pe care îl aveți:

 

Înțelegere

Scris

Citit

Vorbit

Limba română

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Limba rusă

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Limba engleză

A1 A2 B1 B2 C1C2

A1 A2  B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1C2

Limba franceză

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Altă limbă

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Notă: Niveluri: A1/A2=Utilizator elementar; B1/B2: Utilizator independent; C1/C2: Utilizator experimentat , în conformitate cu Cadrul european comun de referință pentru limbi străine.

 

3.C. COMPETENȚE DIGITALE

 

Deprinderii de lucru la calculator

Utilizarea tehnologiilor informaționale (Internet, poșta electronică)

Nivel avansat / Utilizator experimentat

X

Nivel intermediar / Utilizator independent

 

Nivel începător / Utilizator elementar

 

 

4.     COMPETENȚE ȘI CALITĂȚI PERSONALE. AUTOEVALUAREA COMPETENȚELOR

 

1 – Nivel incipient. Necesită îmbunătățire. Deseori întâmpin dificultăți.       2 – Nivel mediuUneori întâmpin dificultăți.      3 – Nivel înalt. Mă descurc foarte bine. Întâmpin dificultăți foarte rar sau deloc.

Competență

Autoevaluare

Abilități de  prezentare și discurs public

(capacitate de a ține un discurs/prezentare publică pe un subiect / o temă concretă)

1          3

Abilități de comunicare scrisă

(capacitate de a elabora și a prezenta în mod clar, coerent și corect o informație  / un text în scris)

1      2     3

Abilități de convingere:

(capacitatea de a prezenta în mod argumentat o opinie pentru a convinge auditoriul / colegii / oponenții)

1      2     3

Abilități de comunicare asertivă și de soluționare de  conflicte

(capacitatea de a încuraja diferențele de opinii, a anticipa și a lua măsuri pentru a preveni confruntările contraproductive; a gestiona și soluționa situațiile de conflict și dezacordurile într-o manieră constructivă)

1      2     3

Orientare spre rezultate și calitate a muncii

(capacitatea de a urmări obținerea rezultatelor scontate la un nivel înalt de calitate a muncii desfășurate)

1      2     3

Spirit de inițiativă și determinare în acțiune

(capacitatea de a propune idei noi, soluții creative și inițiative de îmbunătățire a activității; capacitatea de a urma cu hotărâre deciziile asumate)

1      2     3

 

5.     ACTIVISM CIVIC ȘI POLITIC

 

Vă rugăm să descrieți ce experiența de implicare civică și politică aveți, când și cum v-ați implicat. Referiți-vă la implicarea de dată recentă în cadrul partidului, la implicarea în lupta împotriva capturării instituțiilor statului, dar și la perioada de după 1988-89, dacă ați participat la acțiuni civice relevante pentru apărarea proceselor și instituțiilor democratice.

 

 

 

 

 

 

Contact details:

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Tuesday, June 06, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe