Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés
Chiorescu Iurie

Chiorescu Iurie

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Fracţiunea Parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova
Comisia permanenta FR: Comisia politică externă şi integrare europeană
Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR [Vezi toate FR]

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul legii privind transmiterea unui teren 06/02/2019 12 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 29/11/2018 443 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.73; Legea privind deșeurile – anexa nr.7) 12/10/2018 345 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept al imixtiunii ilegale a Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile s.a. 04/09/2018 298 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (Anexa nr.7) 13/07/2018 256 Retracted fr

Declaratii FR

Sedinta plenara FR Titlu Declaratie FR
Şedinţa plenară din 07.10.2011

Intrebari/Interpelari FR

Obiectul sesizarii FR Sedinta plenara FR Organul/Institutia FR Mod de raspuns FR
Cu privire la încheierea contractului de livrare a gazelor naturale la Fabrica de Zahăr din Glodeni Şedinţa plenară din 07.10.2011 Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, ANRE, ANPC De la tribuna parlamentului FR
Activitate de diplomatie parlamentara FR [Vezi toate FR]
Denumire Delegatie/Grup FR Descriere FR
Comité Parlementaire de Coopération République de Moldova – Union Européenne <p>-</p>
Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă
Grupul de prietenie cu Georgia Grupul de prietenie cu Georgia
Grupul de prietenie cu Regatul Spaniei Grupul de prietenie cu Regatul Spaniei
Grupul de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Grupul de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Declaratii de avere FR:

 Declaraţia pe anul 2010

 Declaraţia pe anul 2011

 Declaraţia pe anul 2012

 Declarația pe anul 2013

Curriculum Vitae FR:

 

Informaţii personale
 
Nume / Prenume
Iurie Chiorescu
Adresă(e)
Chişinău, Republica Moldova
Telefon(oane)
Mob(+373)60007500
E-mail(uri)
iuriechiorescu@yahoo.com
 
 
Naţionalitate(-tăţi)
Moldovean
 
 
Data naşterii
01.03.1979
 
 
Sex
Masculin
 
 
Experienţa profesională
 
 
 
Perioada
Septembrie 2002 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
2009 – prezent - Şef Catedră„Relaţii Internaţionale,Şiinte Politice şi Drept” a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene. Lector superior universitar, Magistru în ştiinţe politice;
2006 – prezent – lector universitar la Catedră„Relaţii Internaţionale,Şiinte Politice şi Drept” a Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (din ianuarie 2007 - Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene);
2004 – 2005 - lector universitar la Catedra Filosofie şi Politologie a ASEM; Catedra Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Medicinăşi Farmaceutică„N. Testimiţeanu”
2002 – 2004 – lector universitar la Catedra Ştiinţe Filosofice a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice;
Activităţi şi responsabilităţi principale
 
 
Problematica cercetărilor ştiinţifice
- Elaborarea şi perfectarea curriculumului universitar
- Predarea cursurilor „Teoria Negocierilor Diplomatice”, „Geopolitica” şi „Elitologia”
- Cercetare în domeniul politologiei şi politicii internaţionale
- Fenomenul birocraţiei şi tranziţiei democratică; puterea politicăşi elita politică; cultura politicăşi comportamentul politic
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200, Chişinău MD-2004, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Instituţie de Învăţământ Superior
 
 
Educaţie şi formare
 
 
 
Perioada
2004 - prezent
Calificarea / diploma obţinută
 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Cercetare şi elaborarea tezei de doctor în ştiinţe politice „Birocraţia în contextul tranziţiei democratice”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Integrare Europeanăşi Ştiinţe Politice
 
 
 
 
Perioada
Octombrie 2003 – Iulie 2004
Calificarea / diploma obţinută
MA Politologie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
- Fundamente teoretice şi metodologice ale Ştiinţelor Politice
- Serviciul de Stat
- Practica serviciului diplomatic în Republica Moldova
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Perioada
Septembrie 1997 – Iunie 2002
Calificarea / diploma obţinută
Licenţiat în Politologie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
- Teoria politică
- Teoria Relaţiilor Internaţionale
- Teoria Statului şi Dreptului
- Istoria şi practica diplomatică
- Economia mondială
- Politica externă a Republicii Moldova
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Abilităţi personale şi competenţe
 
Limba maternă
româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
 
 
Autoevaluare
 
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
 
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
Rusa
 
C2
 
C2
 
C2
 
C2
 
C2
 
Engleza
 
B2
 
B2
 
B2
 
B2
 
B2
 
Spaniola
 
A2
 
B2
 
A1
 
A2
 
A1
 
 
 
 
Competenţe şi abilităţi sociale
- abilităţi de comunicare, obţinute în urmă activităţii didactice
- abilităţi de coordonare cercetare, obţinute în urma coordonării tezelor de licenţă
Competenţe şi aptitudini organizatorice
- competenţe de lucru şi coordonare cu grup de oameni, obţinute în urma lucrului cu studenţii
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Microsoft Office
Alte competenţe şi aptitudini
- abilităţi de evaluare şi analiză, obţinute în urma activităţii ştiinţifice
 
 
 
 
 
 
Participări la conferinţe, mese rotunde
     Conferinţa universitară: „Prin greutăţi spre cunoştinţe”, Chişinău, USM, 23 mai 2003.
     Workshop Ştiinţific Internaţional (American Studies Curriculum Development in Moldova), septembrie 21-27, 2003, Holercani
     Conferinţa Internaţională: „Unificarea Europeană: unitate prin diversitate”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai, 2004.
     Conferinţa Internaţională: „Integrarea Europeană: filosofie, politică, cultură”, Chişinău, USM, 18-21 noiembrie, 2004.
     Conferinţa naţională: „Diferendul transnistrean: realităţi şi perspective” , Chişinău, Institutul Muncii, 26-28 noiembrie 2004.
     Conferinţa Internaţională: „ Unificarea Europeană: filosofia viitorului”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai, 2005.
     Conferinţă Internaţională„Tinerii în politică”, NDI, Vadul lui Vodă, octombrie 2006
     Masa rotundă: „Necesităţi curriculare şi bibliografice în domeniul studiilor europene: dezbateri academice”, Chişinău, Fundaţia Soros-Moldova, 2007.
     Seminar Naţional „Activitatea didacticăşi procesul de la Bologna” ciclu II, masterat, organizat de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Chişinău, aprilie 2008.
     Masa Rotunda ,, Sisteme politice contemporane si mecanismul realizarii puterii”, ASM.-Chisinau, 30 octombrie 2008, cu comunicarea stiintifica ,,Caracteristici definitorii ale birocratiei in ,,noile” democratii”.
     Sesiunea Cercetării Ştiinţifice din Academia de Studii Economice Bucureşti, Bucureşti, 10-11 aprilie 2009.
     Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Sistemul politic din Republica Moldova şi puterea de stat: evoluţie şi perspective”, Chişinău, AŞM, 8 octombrie 2009.
     Curs de instruire ,, Guvernarea democratica in sectorul de securitate’’, Centrul de Informare si Documentare privind NATO din Moldova.-Chisinau, 02-04 noiembrie 2009
 
Publicaţii
 
     Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: opţiuni, realităţi şi perspective.//MOLDOSCOPIE (probleme de analiză politică), Chişinău, USM, 2003, nr. XXIII.
     Cultura Politicăşi Politica Culturalăîn relaţiile internaţională: dimensiunea est europeană // Revista de Filosofie şi Drept, Chişinău, AŞM, 2003, nr.1-3.
     Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii şi problema apărării europene comune. // Materialele Conferinţei Internaţionale: „Unificarea Europeană: unitate prin diversitate”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai, 2004.
     Uniunea Europeanăşi NATO dilema dublei extinderi. // Analele Ştiinţifice ale USM, Chişinău, USM, 2004.
     Uniunea Europeanăîntre conjuncturăşi arhitectura optimă de constituire. // Materiale Conferinţei Intermaţionale: „Integrarea Europeană: filosofie, politică, cultură”, Chişinău, USM, 18-21 noiembrie, 2004.
     Uniunea Europeanăşi Rusia în contextul noilor realităţi geopolitice europene. // Materialele Conferinţei Internaţionale: „Unificarea Europeană: filosofia viitorului”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai, 2005.
     Birocraţia şi asigurarea coiziunii sociale// Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2007, nr. 4 (XXXIX). – Chişinău: CEP USM, 2007, 0,65 c.a., 5 pag;
     Statutul Funcţionarului Public: realităţi şi perspective // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane (Materialele Conferinţei a XIII-a Ştiinţifice Internaţionale, 23-26 martie 2008). // Red. responsabil T.N. Ţîrdea. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008, 0,35 c.a., 4 pag. (coautor Varzari P.);
     ,,Rolul implicarii tinerilor in procesul dinamizarii relatiilor politice’’ inImplicarea activitatii civice si autoafirmarii tineretului-imperativul timpului.-Chisinau,2009, p.261-266.
     Birocratia in contextul asigurarii coeziunii sociale: cazul Rpublicii Moldova // Moldoscopie ( Problemele de analiza politica), 2009, nr.3.-Chisinau, USM, 2009, 0,65 c.a, 5 pag.
     Paradigma birocratie în SUA în cadrul Conferinţei interuniversitare –Ştinţele socio-umane şi progresul tehnico-ştiinţific,UTM, 27 martie 2009, 5 pagini (în colaborare).
     Birocraţia din Republica Moldova în perspectiva schimbărilor democratice pentru „Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Bioetica, filosofia, medicina şi economia în strategia de asigurare a securităţii umane”, aprilie 2009. – Chişinău: UMF „N. Testemiţanu”, 2009, 0,25 c.a.
     Бюрократия” în „Политология: Учебникпоспециальности «Международныеотношения». Том I / Коoрд. В. Мошняга, Г. Руснак, В. Сакович, В. Сака. – Chişinău: CEP USM, 2008, 1,6 c.a., p. 133-148 (coautor P.Varzari).
     „Birocraţia şi democraţia: problema corelaţieiîn „Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane (Materialele Conferinţei a XIII-a Ştiinţifice Internaţionale, 26-27 martie 2008) // Red. responsabil T.N. Ţîrdea. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008, 0,35 c.a., p. 139-143 (coautor P.Varzari)
     Administraţia publică versus birocraţia în contextul tranziţiei democratice în „Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Academia de Administrare Publică: 15 ani de modernizare a serviciului public”. – Chişinău, 2008, 0,25 c.a., p. 76-79.
     Sistemul internaţional versus subsistemul european geneza şi funcţionarea prin prisma teoriilor sistemice. // MOLDOSCOPIE(probleme de analiză politică), Chişinău, USM, 2009, nr. XXX.
     Republica Moldova – reconvertirea unui stat periferic. // Lumea (Global Politics and World Events), Bucureşti, 2009, Nr.2 (191).
Date de contact FR:

 E-mail

Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
mardi 30 novembre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe