Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 02.07.2015

02.07.2015 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
2. 131 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.)
3. 266 Proiectul hotărîrii cu privire la desemnarea în funcție a unor membri ai Comisiei de certificare
4. 221 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale
5. 237 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova
6. 238 Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova
7. 246 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică
8. 257 Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul RM și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul RM și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor...
9. 243 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativ. ...
10. 230 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 4, 9, ș.a.)
11. 233 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013
12. 222 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
13. 224 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013
14. ÎNTREBĂRI / INTERPELĂRI
Declaraţii
Nume, Prenume Subiectul Video, Audio, Text
Filat Vladimir Declaraţia lui Vlad Filat cu ocazia unui an de la ratificarea Acordului de Asociere cu UE. Parlament, 2 iulie 2015

Stimate dle Preşedinte al Parlamentului,

Stimaţi deputaţi,

Ziua de 2 iulie nu este doar ziua în care onorăm memoria şi faptele glorioase ale marelui nostru înaintaş, Ştefan cel Mare şi Sfânt, dar şi ziua în care acum un an, pe 2 iulie 2014, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Chiar dacă se zice că în istorie nu există coincidenţe, ci doar evenimente, ele totuşi există, venind, cum este cazul şi astăzi, cu un simbolism anume.

Însă dincolo de aceasta, pentru mine personal şi pentru PLDM consemnarea acestui eveniment are o semnificaţie aparte. Or, ratificarea Acordului de Asociere a fost mai mult decât un eveniment singular din istoria Republicii Moldova. Semnarea şi ratificarea Acordului de Asociere a fost rezultatul activităţilor de transformare a ţării, iniţiată de forţele pro-europene în septembrie 2009 şi a muncii asidue şi dedicate a echipelor de negociatori care timp de trei ani au asigurat negocierea Acordului. Dar mai presus de orice este faptul că acest Acord concentrează în sine aspiraţiile pentru trai mai bun, stabil şi sigur al cetăţenilor noştri, vocaţia prin definiţie europeană a societăţii noastre şi opţiunea pentru modelul integrării europene drept calea cea mai bună pentru realizarea acestor deziderate.

 

Această alegere a cetăţenilor noştri pentru viitorul european al ţării, care ne-a ghidat pe întreg parcursul negocierii Acordului de Asociere, a fost consemnată prin actul de ratificare de Parlamentul RM şi ne ghidează în implementarea prevederilor sale. Deşi vom avea o imagine completă a evoluţiilor în aplicarea acordului o dată finalizat un an complet de implementare, şi anume 1 septembrie 2015, primele rezultate sunt deja observate şi apreciate în primul rând de partenerii noştri europeni.

Or, nu foarte mulţi dintre noi şi foarte puţini dintre comentatorii politici au remarcat, sau mai degrabă au considerat necesar să menţioneze iniţierea cu succes a implementării Acordului de Asociere pe care o atestă Declaraţia Summit-ului Parteneriatului Estic de la Riga; rolul de lider pe care îl deţine RM în valorificarea posibilităţilor de cooperare şi participare în programele UE; implicarea activă în explorarea potenţialului Politicii Europene de Securitate şi Apărare în vederea eficientizării procesului de reformă a sectorului de securitate; faptul că RM rămâne unica ţară parteneră care beneficiază de regim liberalizat de vize, asigurând în acelaşi timp aplicarea corectă a acestuia. 

Sub aspect economic, nu putem să nu remarcăm creşterea cu 10% a exporturilor în Uniunea Europeană, care a devenit principalul partener economic al RM; progresele obţinute în domeniul vamal, or chiar, începând de ieri, este pe deplin funcţional mecanismul Operatorului Economic Autorizat, ţara noastră fiind prima dintre partenerii estici care-l implementează.

Primul an de la ratificarea Acordului a fost şi un an al constituirii mecanismelor instituţionale de dialog cu instituţiile europene în contextul implementării Acordului, desfăşurându-se prima reuniune a Consiliului de Cooperare, prima reuniune a Comitetului de Asociere pentru comerţ, precum şi alte 4 reuniuni ale subcomitetelor prevăzute de Acord. La fel, a fost dat un bun început procesului de armonizare legislativă. Or, a spune în aceste condiţii, chiar de ziua marcării unui an de la semnarea acordului, că acesta nu se implementează este cel puţin incorect faţă de colegii din cadrul guvernului, dar şi din Parlament, care au făcut posibile toate acestea, dar şi alte rezultate.

Nu în ultimul rând, primul an de aplicarea Acordului de Asociere a desfiinţat acele sperietori lansate absolut speculativ, iresponsabil şi artificial de către forţele politice interne al căror unic obiectiv este destabilizarea ţării şi subordonarea unor interese departe de a fi cele ale ţării.

Produsele de proastă calitate din UE nu au inundat piaţa noastră distrugând producătorii autohtoni, fapt demonstrat de cele doar 4% de creştere a importurilor din UE. Dimpotrivă, deschiderea pieţei europene a oferit o soluţie de alternativă, de altfel sustenabilă şi previzibilă, producătorilor noştri în condiţiile restricţiilor impuse pe unele pieţe din Est.

După prima reuniune a Consiliului de Asociere şi ale celorlalte organe create de Acordul de Asociere, Moldova nu şi-a pierdut suveranitatea, cum pretindeau sus şi tare oponenţii noştri politici, chiar în dezbaterile pentru ratificarea acordului. Dimpotrivă, ratificarea şi implementarea acordului este în sine un act de exercitare a dreptului nostru suveran de a ne alege şi realiza propria cale de dezvoltare neimpusă de nimeni, iar în rezultatul accesului la surse alternative de energie, la pieţele europene, la reţele de infrastructură, la programe de cooperare Moldova este astăzi mai independentă decât acum un an.

Stimaţi colegi,

Nu vreau să spun prin aceste exemple pozitive de implementare că toate acţiunile planificate pentru debutul implementării acordului au fost realizate. În vâltoarea campaniilor electorale pentru alegerile parlamentare, parţial şi ale celor locale, a luptei politice fireşti pentru procesele democratice, dar şi din cauza conflictelor de interese instituţionale sau de grup, a lobby-ului diferitor grupuri de interese şi business, insuficienţei de capacităţi instituţionale şi resurse umane au fost încetinite anumite procese de reformă şi acumulate restanţe. La rândul lor, fraudele din sistemul bancar au revelat deficienţele de sistem şi disfuncţionalităţile în activitatea unor importante instituţii în stat care sfidează însăşi valorile şi principiile europene care stau la baza Acordului de Asociere. Atât timp cât nu vom avea progrese vizibile în lupta cu corupţia, atât timp cât asupra clasei politice de la guvernare, dar şi din opoziţie va plana suspiciunea complicităţii şi implicării în scheme frauduloase, nici o altă acţiune sau reformă nu va fi suficientă pentru restaurarea credibilităţii instituţiilor statului.

Încheierea Acordului de Asociere a fost un act de încredere. Încredere din partea partenerilor europeni în angajamentul de a realiza obiectivele stabilite, dar în primul rând încrederea din partea cetăţenilor noştri pentru modernizarea ţării, Acordul de Asociere fiind foaia de parcurs în acest sens şi asigurarea viitorului lor european.

Şi acum această încredere trebuie reconfirmată şi reconstruită. Prin reforme. Prin reforme profunde şi durabile, prin acţiuni de transformare şi modernizare, implementând, inclusiv, prevederile Acordului de Asociere. Doar aşa poate fi construit viitorul european al Republicii Moldova, doar aşa poate fi meritată revenirea în marea familie europeană, doar aşa vom putea fi la înălţimea valorilor şi principiilor pe care le întruchipează Acordul de Asociere şi îndreptăţi încrederea pe care ne-au acordat - o cetăţenii.

Acordul de Asociere a fost un eveniment releu, capabil să declanşeze un mare potenţial de modernizare a ţării, şi care nu trebuie decât pornit la turaţii maxime prin reforme şi mobilizare totală, prin renunţarea la orice alte interese decât beneficiile cetăţenilor, prosperitatea şi stabilitatea ţării.

Acordul de Asociere este un document care uneşte şi nu divizează, deoarece de beneficiile sale se bucură toţi cetăţenii, fie de la nord sau de la sud, toate categoriile sociale şi profesionale, indiferent de apartenenţă politică sau etnică. Nici nu poate fi altfel, or Europa, ale cărei valori le împărtăşim şi le-am pus la baza acordului, nu divizează ci uneşte, nu ameninţă, ci protejează statutul minorităţilor în Europa, fiind un exemplu clasic în acest sens. Iar reuşita acţiunilor noastre de reformare a ţării rezidă doar în coeziunea şi implicarea întregii societăţi. Este misiunea noastră, a forţelor pro-europene, de a ne mobiliza și mai mult, pentru a convinge cetăţenii care încă mai au anumite rezerve, de care profită în modul cel mai ipocrit posibil populiştii în serviciul altor interese străine, în primul rând prin reforme că viitorul nostru european nu are alternative viabile.

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Ne revine nouă răspunderea şi responsabilitatea pentru asigurarea viitorului acestei ţări, prin consolidarea democraţiei, implementarea economiei de piaţă şi garantarea securităţii cetăţenilor. Acordul de Asociere a fost un puternic liant pentru partidele pro-europene în procesul de negociere a acestuia şi trebuie să rămână catalizatorul care să ne mobilizeze în implementarea acestuia. Or, constituirea coaliţiei majoritare este premisa esenţială în acest sens. Mai mult ca atât, programul de guvernare al acestei majorităţi pro-europene deja există.

Da, este nimic altceva decât Acordul de Asociere. Trebuie să conştientizăm cu toţii caracterul cuprinzător al proceselor de modernizare şi integrare europeană. Or, obiectivul european nu este proprietatea exclusivă a nimănui, ci angajamentul nostru al tuturora, politicieni, funcţionari publici, cetăţeni. Nu există europeni buni şi europeni răi, la fel cum nu vom putea niciodată, decât doar prin apel la absurditate, să numim pe cineva cel mai bun sau performant european. Integrarea europeană nu poate fi instaurată prin decret, ea nu poate fi câştigată în lupte politice.

Europa aparţine tuturor celor care cred în valorile europene, în democraţie, în justiţie, în libertăţile fundamentale şi ceea ce este primordial lucrează zi de zi, oră de oră pentru realizarea viitorului european al ţării. Numai aşa vom putea merita Europa.

Doar astfel ne vom putea realiza perspectiva europeană.

 

Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI (2 - 10 iulie 2015)ORDINEA DE ZI (2 - 10 iulie 2015)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
26 martie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"