Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Secretariat of the Parliament > Divisions and Sections
Divisions and Sections

Direcţia relaţii cu mass-media

REGULAMENT

privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor

de informare în masă la Parlamentul Republicii Moldova

   

Capitolul I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. – Prezentul regulament stabileşte procedura de acreditare a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la ședințele în plen ale Parlamentului, la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale, comisiilor de anchetă și ale grupurilor de lucru, la conferinţele de presă și audierile parlamentare, la alte evenimente publice organizate cu participarea conducerii Parlamentului, a președinților de comisii și fracţiuni parlamentare, care se desfăşoară în incinta Parlamentului, precum şi mecanismul de eliberare, de refuz şi de anulare a legitimaţiilor de acreditare a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

 

Art. 2. – Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la Parlament se realizează pentru asigurarea transparenţei în activitatea Legislativului:

a) prin facilitarea accesului acestora la evenimentele publice organizate la  Parlament, în vederea informării operative a publicului larg despre activitatea legislativă;

b) prin organizarea eficientă a activităţii reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la Parlament.

Art. 3. – (1) Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la Parlament se efectuează de Direcția generală comunicare și relații publice a Secretariatului Parlamentului (în continuare – Direcția generală comunicare și relații publice), la solicitarea instituțiilor mass-media care îndeplinesc condițiile prezentului regulament. 

 

(2) Direcția generală comunicare și relații publice va elibera  legitimaţii de acreditare, documente ce confirmă acreditarea reprezentanților mass-media la Parlament. Evidenţa acreditărilor este asigurată de Secția relații cu mass-media din cadrul Direcției generale comunicare și relații publice. 

 

     Art. 4. – Acreditarea se efectuează pe principiul nediscriminării. Acordarea acreditării nu atrage controlul Parlamentului asupra materialelor publicate de reprezentanții mijloacelor de informare acreditați.

 

Art. 5. – Dreptul de acreditare la Parlament îl au jurnaliştii, cameramanii, personalul tehnic TV şi radio, care reprezintă publicaţii periodice, agenţii de presă, portaluri informaţionale, instituţii audiovizuale, înregistrate în condiţiile legislaţiei în vigoare, liber-profesioniştii, precum şi cei care reprezintă mijloacele de informare în masă din străinătate. 

 

         Art. 6. – Reprezentanții mijloacelor de informare în masă acreditați vor respecta prevederile Constituţiei Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, Legii presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994, Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Legii nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, precum și prevederile altor acte legislative în vigoare, pentru informarea corectă a opiniei publice, cu aplicarea principiilor deontologice conținute în recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

 

Capitolul II

 

ACREDITAREA  REPREZENTANŢILOR  MIJLOACELOR 

DE  INFORMARE  ÎN  MASĂ

 

Art. 7. – (1) Reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă li se acordă acreditări permanente sau acreditări temporare.

 (2) Acreditarea permanentă este valabilă pe durata unei legislaturi a  Parlamentului și expiră odată cu expirarea mandatului Parlamentului. Pînă la perfectarea legitimațiilor de acreditare pentru o nouă legislatură a Parlamentului vor fi valabile legitimațiile de acreditare din legislatura precedentă.

Legitimațiile de acreditare permanente pot fi de două tipuri:

a) legitimație de acreditare permanentă nominală;

b) legitimație de acreditare permanentă la purtător.

(3) Acreditarea temporară se acordă pentru reflectarea unor evenimente publice speciale – vizite ale demnitarilor de stat, ale misiunilor, summituri etc. – sau pentru realizarea unor reportaje şi interviuri unice, la solicitare, pentru participarea la un eveniment tematic organizat de Parlament sau pentru participarea la o singură ședință în plen a Parlamentului ori a comisiilor permanente etc.

Acreditarea temporară este valabilă numai pentru ziua în care se desfășoară evenimentul. Pentru obținerea unei acreditări temporare, instituțiile de informare în masă se vor adresa, în scris, Direcției generale comunicare și relații publice cel tîrziu cu o oră înainte de începerea evenimentului.

 

Art. 8. –  Acreditarea asigură titularilor accesul în sediul Parlamentului pentru a asista la şedinţele plenare ale Legislativului, la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale și ale comisiilor de anchetă, ale grupurilor de lucru, la audieri publice, la conferinţe de presă, mese rotunde, simpozioane și alte evenimentele publice organizate în sediul Parlamentului. 

 

a) Accesul operatorilor de imagine în sala de ședințe plenare a Parlamentului se va face în baza unei solicitări din partea instituțiilor de informare în masă, valabilă pe durata unei sesiuni parlamentare. Instituțiile de informare în masă vor transmite solicitarea, în scris, Direcției generale comunicare și relații publice, nu mai târziu de 10 zile de la convocarea sesiunilor parlamentare. 

 

Art. 9. (1) Acreditarea oferă reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă acces liber în sediul Parlamentului, în spaţiul special amenajat pentru aceștia, inclusiv în sala pentru conferințe de presă. 

Parlamentul va furniza imagini video, de la cele 6 camere instalate în sala de ședințe, tuturor instituțiilor mass-media acreditate și va asigura transmisiunea on-line a ședințelor Parlamentului. 

a) Fotografii vor avea acces în sala de ședințe, în lojile rezervate acestora, situate la nivelul superior al sălii, cu echipamente de fotografiere, respectînd indicațiile angajaților Direcției generale comunicare și relații publice.

b) Jurnaliștii vor avea acces în sala de ședințe, în limita locurilor disponibile, în spațiul destinat vizitatorilor, situat în dreapta lojii rezervate Secretariatului Parlamentului, fără echipamente de filmare, de fotografiere și înregistrare audio.

c) Operatorii de imagine vor avea acces în sala de ședințe plenare a Parlamentului, în lojile rezervate acestora, situate la nivelul superior al sălii, în limita spațiului disponibil, cu camera de luat vederi și trepied, fără lumini și echipamente suplimentare, respectînd indicațiile angajaților Direcției generale comunicare și relații publice. 

(2) Acreditarea asigură reprezentanților mass-media acces liber și în alte spații:

a) holul Parlamentului;

b) sălile de şedinţe ale comisiilor permanente, comisiilor speciale, comisiilor de anchetă și ale grupurilor de lucru, dacă şedinţele sînt publice, conform legislaţiei în vigoare;

c) sălile de conferinţe, în cazul evenimentelor publice organizate de Parlament;

d) birourile conducerii Parlamentului, ale deputaţilor sau ale funcţionarilor publici, pentru realizarea unor interviuri, cu acordul acestora;

e) birourile Direcției generale comunicare și relații publice;

f) spațiile de deservire (cantină, bloc sanitar).

Art. 10. – (1) Reprezentanții mass-media acreditați au obligația de a respecta demnitatea, reputația profesională a tuturor persoanelor aflate în clădirea Parlamentului,  precum și dreptul la viața privată al acestora. 

(2) Filmările, fotografiatul și înregistrarea audio sînt interzise în:

a) spațiile de deservire (cantină, bloc sanitar);

b) spațiile cu echipament de control al accesului în clădire;

c) birourile cu echipament tehnic.  

Art. 11. – Reprezentanții mass-media acreditați nu au acces la locurile destinate deputaților din sala de ședințe a Parlamentului. 

Art. 12. – Legitimaţiile de acreditare permanentă nominale se înmînează personal titularilor, odată cu semnarea Angajamentului de respectare a Regulamentului privind acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă la Parlamentul Republicii Moldova (Anexa 3). În cazul legitimațiilor de acreditare permanentă la purtător – directorii sau redactorii-șefi ai instituțiilor mass-media vor semna Angajamentul cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament de către angajații instituțiilor respective. Pentru a avea acces la evenimentele publice organizate de Parlament în baza legitimațiilor de acreditare permanentă nominală sau la purtător, inclusiv în baza legitimațiilor de acreditare temporară, reprezentanții mijloacelor de informare în masă sunt obligați să semneze prezentul Angajament. Legitimațiile de acreditare nu sînt transmisibile.

 

Art. 13. – Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din străinătate sînt acreditaţi conform aceleiași proceduri, după acreditarea lor de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform Hotărîrii Guvernului nr. 359 din 2 iunie 1995 cu privire la acreditarea jurnaliștilor străini în Republica Moldova.

 

Art. 14. – Accesul în Parlament este permis reprezentanților mijloacelor de informare în masă pe baza legitimației de acreditare și a legitimației de presă. 

 

 

Capitolul III

 

PROCEDURA DE ACREDITARE

 

Art. 15. – Acreditarea se efectuează la începutul activității Parlamentului de o nouă legislatură şi este valabilă pe întreaga durată a mandatului Parlamentului. Pînă la perfectarea legitimațiilor de acreditare pentru o nouă legislatură a Parlamentului vor fi valabile cele din legislatura precedentă. mso-ansi-language:

Art. 16. – (1) Pentru obţinerea acreditării, instituțiile de informare în masă expediază Direcției generale comunicare și relații publice o solicitare, confirmată prin semnătura directorului sau redactorului-șef al instituției de informare în masă, prin antetul şi ştampila acesteia. Reprezentanții mijloacelor de informare în masă vor completa modelul de solicitare expus la anexa nr.1 la prezentul regulament. mso-ansi-language:

(2) Solicitarea va conține:

a) denumirea instituției mass-media şi datele de contact;

b) numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se solicită acreditarea şi funcţia acesteia/acestora (jurnalist, operator, fotograf);

c) datele de contact ale persoanei/persoanelor (numărul de telefon fix, mobil, de fax și adresa electronică la care jurnalistul acreditat va primi materialele de presă despre activitatea Parlamentului).

(3) La solicitare se vor anexa:

a) copia de pe legitimaţia de presă;

b) o fotografie recentă, tip paşaport, trimisă în format .jpg la adresa de e-mail comunicată de Direcția generală comunicare și relații publice;

c) confirmarea din partea asociaţiilor obşteşti ale jurnaliştilor, în cazul celor liber-profesioniști;

d) copia de pe carnetul de acreditare eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cazul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă străine. 

(4) Solicitarea de acreditare trebuie prezentată, în scris, pe suport de hîrtie și în variantă electronică Direcției generale comunicare și relații publice. Dosarele incomplete pentru obținerea acreditării nu vor fi examinate, Direcția generală comunicare și relații publice urmînd să anunțe solicitantul despre actele lipsă la dosar.

Art. 17. – Legitimațiile de acreditare se eliberează în termen de 14 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului complet de acreditare (modele de legitimații de acreditare – la anexa nr. 2).  

 

Art. 18. – Instituțiile de informare în masă sînt pe deplin responsabile de veridicitatea informaţiilor prezentate în dosarul de acreditare. 

 

Art. 19. – (1) În caz de concediere sau de încetare a contractului de muncă al persoanei acreditate, instituţia este obligată să anunţe, în scris, Direcția generală comunicare și relații publice în vederea anulării acreditării. 

(2) În caz de expirare a carnetului de acreditare a jurnalistului străin, care este valabil doi ani, și/sau în cazul refuzului de prelungire a carnetului de acreditare încă pentru un an, instituţia de presă străină este obligată să anunţe, în scris sau verbal, Direcția generală comunicare și relații publice în vederea anulării acreditării. Legitimaţia de acreditare anulată se restituie în termen de 7 zile lucrătoare. 

(3) În caz de pierdere sau distrugere a legitimaţiei de acreditare, persoana acreditată anunţă, în scris, Direcția generală comunicare și relații publice. O nouă legitimaţie de acreditare se eliberează în termen de 14 zile lucrătoare, în baza unei noi solicitări. 

Art. 20. – (1) Biroul permanent al Parlamentului, la propunerea Direcției generale comunicare și relații publice, are dreptul să refuze acordarea acreditării ori să retragă acreditarea pentru fapte ce împiedică desfăşurarea activităţii Parlamentului și/sau pentru nerespectarea regulilor din prezentul regulament. Biroul permanent al Parlamentului nu va refuza acordarea acreditării și nu va retrage acreditarea pentru opiniile exprimate de reprezentanții mijloacelor de informare în masă în materialele lor de presă. 

(2) Jurnaliștii acreditați nu pot interveni în desfășurarea activității parlamentare. Nerespectarea acestei prevederi implică retragerea acreditării. 

(3) Refuzul acordării acreditării şi/sau retragerea acreditării, cu argumentele de rigoare, se comunică instituției de informare în masă de către Direcția generală comunicare și relații publice. Faptul acesta nu va afecta dreptul instituţiei de a solicita şi de a obţine acreditare pentru o altă persoană.

(4) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament pe durata participării la evenimentele publice organizate de Parlament, Direcția comunicare și relații publice va avertiza asupra obligațiilor regulamentare ale reprezentanților mijloacelor de informare în masă, după caz, va retrage  dreptul de participare la evenimentul  respectiv, cu notificarea, în scris, a instituției de informare în masă. 

  

Capitolul IV

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE REPREZENTANŢILOR MIJLOACELOR DE INFORMARE ÎN MASĂ ACREDITAŢI

 

Art. 21. – Reprezentanții instituțiilor mass-media acreditați au dreptul:

a) să asiste la şedinţele plenare ale Parlamentului numai în spațiile special amenajate pentru presă, respectînd prevederile prezentului regulament și instrucțiunile angajaților Direcției comunicare și relații publice;

b) să asiste la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale, comisiilor de anchetă și ale grupurilor de lucru, cu excepţia cazurilor prevăzute de Regulamentul Parlamentului;

c) să adreseze deputaţilor solicitări de interviu şi/sau de comentariu;

d) să înregistreze, să filmeze şi să fotografieze în spațiile destinate pentru presă;

e) să solicite şi să obţină de la Direcția generală comunicare și relații publice informaţii, înregistrări audio, video sau fotografii privind activitatea Parlamentului pentru reflectarea operativă şi corectă a activităţii Legislativului (agenda activităţii Parlamentului, proiecte de legi şi de hotărîri supuse dezbaterilor, explicaţii ce vizează procesul legislativ etc.);

f) să solicite Direcției generale comunicare și relații publice organizarea unor declarații, conferințe sau briefinguri de presă cu participarea deputaților și a funcționarilor Secretariatului Parlamentului în sala pentru conferințe de presă;

g) să se deplaseze nestingherit în spaţiile permise prin acreditare;

h) să prezinte Direcției generale comunicare și relații publice propuneri de îmbunătăţire a interacţiunii cu Parlamentul.

Art. 22. – Reprezentanții instituțiilor mass-media acreditați sînt obligați:

a) să poarte la vedere legitimaţia de acreditare pe tot timpul aflării sale în sediul Parlamentului;

b) să cunoască drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de persoane acreditate la Parlament, conform prezentului regulament;

c) să se afle, pe parcursul şedinţelor plenare, în locurile destinate presei;

d) să respecte regulile de securitate în clădirea Parlamentului, stabilite de către Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;

e) să trateze cu respect membrii Parlamentului şi angajaţii Secretariatului Parlamentului;

f) să respecte instrucțiunile Direcției generale comunicare și relații publice privind modalitatea de participare la evenimentele organizate în sediul Parlamentului, inclusiv în sala de ședințe plenare;

g) să aibă un comportament demn, o ținută morală și vestimentară decente pe parcursul aflării în sediul Parlamentului.

h) să seteze telefoanele mobile pe modul silențios și să nu le utilizeze pe durata participării la evenimentele publice organizate de Parlament, inclusiv în sala de ședințe plenare;

Art. 23. – Utilizarea în Parlament a echipamentelor disimulate de înregistrare audio și video este interzisă.  

 

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 24. – Prezentul regulament este public şi se plasează pe pagina web oficială a Parlamentului. 

 

 

 

Contact details:

Telefon: 022-820-210

E-mail: press@parlament.md

Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe