Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
 

 Programul de audiență a cetățenilor la Parlament

 luni - vineri

 08:00 – 17:00

(cu pauză între 12:00 și 13:00)

Audiența este asigurată de către angajații Direcției petiții și audiențe, la adresa str. Sfatul Țării, 49

*****

Începând cu 1 aprilie 2019 a întrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018

Prin petiție, în sensul prezentului cod, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:

- electronic, prin poșta electronică la adresa info@ parlament.md și on-line, pe pagina web a instituției ”parlament.md” (compartimentul ”Relații cu cetățeanul”). Dacă petiția se transmite în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic;

- în scris,  prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei" la adresa or. Chișinău,                str. Ștefan cel Mare, 105, MD- 2004,  în cutia poștală amplasată la intrarea centrală în sediul Parlamentului și la sediul Direcției petiții și audiențe a Secretariatului Parlamentului (str. Sfatul Țării,49);

- verbal (conform prevederilor art.72, lit.(c) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018).

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018, petiția trebuie să conțină următoarele elemente:
- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
- denumirea autorității publice;
- obiectul petiției și motivarea acesteia;
- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Adresările ce nu vor corespunde cerințelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.                             

  Entitățile, în adresa cărora a fost remisă petiția spre examinare, sunt în drept să verifice autenticitatea informației prezentate de petiționar şi, după caz, să solicite informații/date  suplimentare pentru oferirea răspunsului.

 Rezultatele examinării petiției vor fi remise pe adresa electronică a solicitantului (în cazul petiției, depuse electronic) sau prin intermediul oficiului poștal, în termenii stabiliți de Codul administrativ nr.116/2018.

La data de 08.01.2024 întră în vigoare  Legea privind accesul la informaţiile de interes public, nr. 148  din  09.06.2023.

 

Articolul 13. Cererea de comunicare a informaţiilor de interes public

(1)   Orice persoană fizică sau juridică (în continuare – solicitant) are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public în condiţiile legii, prin înaintarea unei cereri de comunicare a informaţiilor de interes public (în continuare – cerere).

 

Articolul 14. Înaintarea cererii

(1) Cererea se înaintează furnizorului de informaţii şi poate fi:

a) transmisă în formă electronică;( adresa de e-mail:  dpa@parlament.md )

b) depusă în scris sau expediată prin poştă;(adresa poștală: mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 105,Parlamentul Republicii Moldova)

c) adresată verbal (direct sau prin telefon).

(tel: 022820271, 022820275, 022820270)

(2) Pentru cererea transmisă în formă electronică nu este necesară întrunirea cerinţelor legale stabilite pentru documentele electronice.

 

Articolul 16. Conţinutul cererii

(1) Cererea conţine următoarele elemente obligatorii:

a) numele şi prenumele sau denumirea solicitantului;

b) adresa poştală a solicitantului, precum şi adresa poştei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea furnizorului de informaţii;

d) specificarea informaţiei de interes public solicitate, cu detalii suficiente şi concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informaţii.

Articolul 17. Sancţiuni pentru lipsa elementelor obligatorii ale cererii

(1)   Cererea care nu conţine unul dintre elementele prevăzute la art.16 alin.(1) lit.a) sau b) nu se examinează.

 

Articolul 22. Plăţile pentru comunicarea informaţiilor de interes public

(1) Comunicarea informaţiilor de interes public este gratuită, cu excepţiile prevăzute în actele normative, dacă se realizează prin:

a) furnizarea informaţiei în formă electronică;

b) expedierea informaţiei prin poştă, pe suport de hârtie, şi volumul nu depăşeşte 20 de pagini;

c) eliberarea informaţiei la sediul furnizorului de informaţii, pe suport de hârtie, şi volumul nu depăşeşte 20 de pagini;

d) examinarea informaţiei în original, la sediul furnizorului de informaţii;

e) expunerea informaţiei în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

(2) În cazul în care volumul informaţiei depăşeşte volumul prevăzut la alin.(1) lit.b) sau c), furnizorul de informaţii are dreptul să solicite o plată de 0,02 unităţi convenţionale pentru fiecare pagină adiţională. O unitate convenţională constituie 50 de lei.

(3) Dacă informaţiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informaţii are dreptul să solicite o plată care nu poate depăşi costurile pentru reproducerea informaţiilor şi, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului.

(4) Plăţile pentru comunicarea informaţiilor de interes public nu pot depăşi cheltuielile efective suportate de furnizorul de informaţii.

(5) În cazul în care, conform actelor normative, comunicarea informaţiilor de interes public presupune achitarea unor plăţi, solicitantul este informat, în termenul prevăzut la art.19, despre suma totală care urmează a fi achitată pentru comunicarea informaţiilor solicitate, precum şi despre modalitatea achitării acesteia. În acest caz, informaţiile de interes public sunt comunicate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepţionării dovezii de achitare a plăţii.

(6) Dacă informaţia pusă la dispoziţia solicitantului conţine inexactităţi sau date incomplete, furnizorul de informaţii este obligat să efectueze rectificările şi completările respective.

DEPUNE O PETIȚIE!!!    

 
 

 

 

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor vă recomandăm să consultați:   

 

 

Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"