Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Finante si logistica EN
Asistență externă
Legislative process > Legal framework
Legal framework

 

PROCESUL DE ADOPTARE A ACTELOR NORMATIVE

Potrivit Constituției Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, Parlamentul este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legislativă a statului. Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Procedura legislativă începe cu prezentarea unei propuneri legislative sau a unui proiect de act normativ. Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia. În exercițiul dreptului de inițiativă legislativă, deputații şi Președintele Republicii Moldova prezintă Parlamentului proiecte de acte normative și propuneri legislative, iar Guvernul și Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia - proiecte de legi și de hotărâri.

Proiectul de act normativ și propunerea legislativă se prezintă Parlamentului  împreună cu o notă informativă în care se expune scopul, obiectivele, condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite, potrivit prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Se menționează, de asemenea, persoanele care au luat parte la elaborarea proiectului de act normativ și se anexează rezultatele expertizelor și ale cercetărilor efectuate asupra acestuia. În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale și de alta natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Proiectele de acte normative și propunerile legislative înaintate de deputați se prezintă în limba română.

Prin dispoziție a Președintelui Parlamentului, proiectele de acte normative care corespund cerințelor se introduc în procedură legislativă și se distribuie spre avizare comisiilor permanente, Direcției generale juridice a Secretariatului  Parlamentului și, după caz, Guvernului, instituțiilor interesate.

Comisiile permanente care au primit spre avizare proiecte de acte normative și propuneri legislative le supun dezbaterilor și prezintă comisiei sesizate în fond avize asupra lor în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare.

Proiectele de acte normative pentru care comisiile permanente sesizate în fond au rapoarte aprobate se prezintă Biroului permanent pentru a fi examinate și incluse în proiectul ordinii de zi a ședințelor Parlamentului.

Fiind inclus în ordinea de zi a legislativului, proiectul de lege devine, de obicei, obiectul unei discuții generale, în decursul căreia deputații au posibilitatea de a se exprima asupra concepției proiectului respectiv. De regulă, proiectele de lege se dezbat în două lecturi. În cazul proiectelor de legi ordinare, Regulamentul Parlamentului stipulează și posibilitatea adoptării după dezbatere în prima lectură, iar în cazul proiectelor de legi organice – doar după dezbaterea lor în a doua lectură.

Conform prevederilor constituționale, legile organice se adoptă cu votul majorității deputaților aleși, iar cele ordinare si hotărârile – cu votul majorității deputaților prezenți în sală. De notat că proiectele de legi constituționale, proiectele de legi organice în problemele bugetului, finanțelor, economiei care necesită cheltuieli financiare considerabile,  la decizia Parlamentului, pot fi supuse dezbaterii și în a treia lectură.

După dezbatere și adoptare, legea este semnată de Președintele Parlamentului și este transmisă spre promulgare Președintelui Republicii Moldova. Șeful statului, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, este în drept să o remită, doar o singură dată, în termen de cel mult două săptămâni de la primirea ei, spre reexaminare Parlamentului.

În cazul în care Parlamentul își menține hotărârea adoptata anterior, Constituția îl obligă pe Președintele Republicii să promulge legea, iar dacă Parlamentul nu-și menține hotărârea, legea se consideră respinsă.

Toate actele normative intra în vigoare peste o lună de la data publicării lor în „Monitorul Oficial" sau la data prevăzută în textul actului normativ.

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe