Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Mass Media > Acreditare
Acreditare

 

Anexa nr. 1
 
REGULAMENT
privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor
de informare în masă pe lîngă Parlament
 
I.    Dispoziţii generale
 
1. Prezentul regulament stabileşte regulile de acreditare a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la sesiunile plenare ale Parlamentului, la şedinţele comisiilor permanente, la conferinţele de presă organizate în cadrul Parlamentului, la alte evenimente publice organizate cu participarea conducerii Parlamentului, a liderilor de fracţiuni parlamentare, care se desfăşoară în incinta Parlamentului, precum şi mecanismul de eliberare, de refuz şi de anulare a legitimaţiilor de acreditare a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
 
2. Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament se efectuează pentru asigurarea transparenţei în activitatea Parlamentului:
a) prin facilitarea accesului acestora la evenimentele publice ale Parlamentului în vederea informării operative a publicului larg despre activitatea legislativului;
b) prin organizarea eficientă a activităţii reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament.
 
3. Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament se efectuează în baza legitimaţiilor de acreditare, documente ce confirmă acreditarea titularilor pe lîngă Parlament.
 
4. Legitimaţia de acreditare a reprezentantului mijlocului de informare în masă se eliberează pentru perioada mandatului Parlamentului. Evidenţa acreditărilor este asigurată de Secţia relaţii cu mass-media a Secretariatului Parlamentului (în continuare – Secția relații cu mass-media).
 
5. Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă se efectuează de Secţia relaţii cu mass-media în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Legii presei, Codului audiovizualului, ale Legii privind accesul la informaţie, Legii privind transparenţa în procesul decizional, ale Regulamentului Parlamentului și altor acte legislative în vigoare.
 
6. Acreditarea se efectuează pe principiul nediscriminării.
 
7. Dreptul de acreditare pe lîngă Parlament îl au jurnaliştii, cameramanii, personalul tehnic TV şi radio, care reprezintă publicaţii periodice, agenţii de presă, portaluri informaţionale, instituţii audiovizuale, înregistrate în condiţiile legislaţiei în vigoare, liberi profesionişti, precum şi cei care reprezintă mijloace de informare în masă din străinătate. 
 
II.     Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă
 
8. Reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă li se acordă acreditări permanente şi acreditări temporare:
a) acreditarea permanentă expiră odată cu expirarea mandatului Parlamentului;
b) acreditarea temporară se acordă pentru reflectarea unor evenimente publice speciale – vizite ale demnitarilor de stat, ale misiunilor, summit-uri etc., expirînd  odată cu epuizarea evenimentului, sau pentru realizarea unor reportaje şi interviuri unice, la solicitare.
 
9. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă străini sînt acreditaţi numai după acreditarea acestora de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform Hotărîrii Guvernului nr.359 din 2 iunie 1995 cu privire la acreditarea jurnaliștilor străini în Republica Moldova.
 
10. Legitimaţia de acreditare se înmînează personal titularului.
 
11. Acreditarea asigură acces titularilor în sediul Parlamentului pentru a asista la şedinţele plenare ale legislativului, la şedinţele comisiilor permanente, la conferinţe de presă, la mese rotunde, simpozioane, la alte activităţi publice organizate în sediul Parlamentului.
 
12. Acreditarea oferă acces liber reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în sediul Parlamentului pentru filmare, înregistrare sau fotografiere:
a) în sala de şedinţe a Parlamentului, în spaţiul special amenajat reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
b) în holul Parlamentului;
c)   în sălile de şedinţă ale comisiilor permanente, dacă şedinţele sînt declarate publice, conform legislaţiei în vigoare;
d) în sălile de conferinţe, în cazul evenimentelor publice organizate de Parlament;
e)   în birourile conducerii Parlamentului, ale deputaţilor sau ale funcţionarilor publici pentru realizarea unor interviuri, cu acordul acestora;
f)    în infocentru;
g) în birourile Secţiei relaţii cu mass-media;
h) în spații de deservire (cantină, bloc sanitar).
 
III. Procedura de acreditare
 
13. Acreditarea se efectuează la începutul activității Parlamentului de o nouă legislatură şi este valabilă pe întreaga durată a mandatului Parlamentului.
 
14. Pentru obţinerea acreditării, mijloacele de informare în masă expediază Secţiei relaţii cu mass-media o solicitare, scrisă în formă liberă, confirmată prin semnătura conducătorului şi ştampila instituţiei.  
 
15. Solicitarea va conține:
a) denumirea mijlocului de informare în masă şi datele de contact;
b) numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se solicită acreditarea şi funcţia acesteia/acestora (jurnalist, operator, fotograf);
c)   datele de contact ale persoanei/persoanelor (numărul de telefon fix, mobil, de fax sau adresa electronică);
d) copie de pe legitimaţia de presă;
e)   o fotografie tip paşaport;
f)    confirmare din partea asociaţiilor obşteşti ale jurnaliştilor, în cazul liberului profesionist;
g) copie de pe acreditarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cazul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă străine.
 
16. Mijloacele de informare în masă sînt pe deplin responsabile de veridicitatea informaţiei comunicate în solicitarea de acreditare.
 
17.  În caz de concediere sau de încetare a contractului de muncă al persoanei acreditate, instituţia este obligată să anunţe în scris Secţia relaţii cu mass-media pentru anularea acreditării. Legitimaţia de acreditare anulată se  restituie în termen de 7 zile.
 
18. În caz de pierdere sau distrugere a legitimaţiei de acreditare, persoana acreditată anunţă în scris Secţia relaţii cu mass-media. O nouă legitimaţie de acreditare se eliberează în termen de 14 zile în baza unei noi solicitări.
 
19. Biroul permanent al Parlamentului, la propunerea Secţiei relaţii cu mass-media, are dreptul să refuze acordarea acreditării ori să retragă acreditarea pentru fapte ce împiedică desfăşurarea normală a activităţii Parlamentului (comportament provocator, refuz de conformare  normelor de conduită sau regulilor de securitate, vestimentaţie indecentă etc.).
 
20.  Refuzul acordării acreditării şi/sau retragerea acreditării, cu argumentele de rigoare, se comunică de către Secţia relaţii cu mass-media mijlocului de informare în masă. Faptul acesta nu va afecta dreptul instituţiei de a solicita şi de a obţine acreditare pentru o altă persoană.
 
IV. Drepturile şi obligaţiile reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă acreditaţi
 
21. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă acreditaţi au dreptul:
a) să asiste la şedinţele plenare ale Parlamentului;
b) să asiste la şedinţele comisiilor permanente, cu excepţia cazurilor prevăzute de Regulamentul Parlamentului;
c) să adreseze deputaţilor solicitări de interviu şi/sau de comentariu;
d) să înregistreze, să filmeze şi să fotografieze;
e) să solicite şi să obţină de la Secţia relaţii cu mass-media informaţii, înregistrări audio, video sau fotografii privind activitatea Parlamentului pentru reflectarea operativă şi corectă a activităţii legislativului (agenda activităţii Parlamentului, proiecte de legi şi de hotărîri supuse dezbaterilor, explicaţii ce vizează procesul legislativ etc.);
f) să se deplaseze nestingherit în spaţiile permise prin acreditare;
g) să solicite asigurarea unor condiţii de muncă în incinta Parlamentului, care ar îmbunătăţi reflectarea activităţii legislativului;
h) să prezinte Secţiei relaţii cu mass-media propuneri care ar îmbunătăţi interacţiunea cu Parlamentul.
 
22. Persoana acreditată este obligată:
a) să poarte la vedere legitimaţia de acreditare pe tot timpul aflării sale în sediul Parlamentului;
b) să cunoască drepturile şi obligaţiile care îi revin în calitate de persoană acreditată pe lîngă Parlament, conform prezentului regulament;
c) să se afle, pe parcursul şedinţelor plenare, în locurile destinate presei;
d) să respecte regulile de securitate în clădirea Parlamentului stabilite de către Serviciul Protecţie şi Pază de Stat;
e) să trateze cu respect membrii Parlamentului şi angajaţii Secretariatului Parlamentului;
f) să respecte instrucțiunile Secţiei relaţii cu mass-media ce ţin de modalitatea de participare a jurnalistului la evenimentele organizate în sediul Parlamentului;
g) să aibă un comportament demn, o ținută morală și vestimentară ireproșabilă pe parcursul aflării în sediul Parlamentului.
 
V.     Dispoziţii finale şi tranzitorii
 
23. Prezentul regulament este public şi se plasează pe web site-ul oficial al Parlamentului.
 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe