Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament
REGULAMENT
 
privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor
de informare în masă la Parlamentul Republicii Moldova
 
Capitolul I
 
DISPOZIŢII GENERALE
 
Art. 1. – Prezentul regulament stabileşte procedura de acreditare a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la ședințele în plen ale Parlamentului, la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale, comisiilor de anchetă și ale grupurilor de lucru, la conferinţele de presă și audierile parlamentare, la alte evenimente publice organizate cu participarea conducerii Parlamentului, a președinților de comisii și fracţiuni parlamentare, care se desfăşoară în incinta Parlamentului, precum şi mecanismul de eliberare, de refuz şi de anulare a legitimaţiilor de acreditare a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
 
Art. 2. – Acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la Parlament se realizează pentru asigurarea transparenţei în activitatea Legislativului:
a) prin facilitarea accesului acestora la evenimentele publice organizate la  Parlament, în vederea informării operative a publicului larg despre activitatea legislativă;
b) prin organizarea eficientă a activității reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la Parlament.
 
Art. 3. – (1) Acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă la Parlament se efectuează de Direcția generală comunicare și relații publice a Secretariatului Parlamentului (în continuare – Direcția generală comunicare și relații publice), la solicitarea instituțiilor mass-media care îndeplinesc condițiile prezentului regulament.
 
(2) Direcția generală comunicare și relații publice va elibera  legitimaţii de acreditare, documente ce confirmă acreditarea reprezentanților mass-media la Parlament. Evidenţa acreditărilor este asigurată de Direcția relații cu mass-media din cadrul Direcției generale comunicare și relații publice.
[Art. 3 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
Art. 4. – Acreditarea se efectuează pe principiul nediscriminării. Acordarea acreditării nu atrage controlul Parlamentului asupra materialelor publicate de reprezentanții mijloacelor de informare acreditați.
 
Art. 5. – Dreptul de acreditare la Parlament îl au jurnaliştii, cameramanii, personalul tehnic TV şi radio, care reprezintă publicaţii periodice, agenţii de presă, portaluri informaţionale, instituţii audiovizuale, înregistrate în condiţiile legislaţiei în vigoare, liber-profesioniştii, precum şi cei care reprezintă mijloacele de informare în masă din străinătate.
 
Art. 6. – Reprezentanții mijloacelor de informare în masă acreditați la Parlament vor respecta prevederile Constituţiei Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, ale Legii presei nr. 243/1994, ale Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, ale Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, ale Legii nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare, ale Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, ale Regulamentului privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament, aprobat prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului  nr. 5/2014, precum și ale altor acte normative în vigoare și documente interne, pentru informarea corectă a opiniei publice, cu aplicarea principiilor deontologice conținute în recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
[Art. 6 în redacție nouă prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Capitolul II
 
ACREDITAREA  REPREZENTANŢILOR  MIJLOACELOR
DE  INFORMARE  ÎN  MASĂ
 
Art. 7. – (1) Reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă li se acordă acreditări permanente sau acreditări temporare.
 
(2) Acreditarea permanentă este valabilă pe durata unei legislaturi a  Parlamentului și expiră odată cu expirarea mandatului Parlamentului. Pînă la perfectarea legitimațiilor de acreditare pentru o nouă legislatură a Parlamentului vor fi valabile legitimațiile de acreditare din legislatura precedentă.
 
(3) Acreditarea temporară se acordă pentru reflectarea unor evenimente publice speciale – vizite ale demnitarilor de stat, ale misiunilor, summituri – sau pentru realizarea unor reportaje şi interviuri unice, la solicitare, pentru participarea la un eveniment tematic organizat de Parlament sau pentru participarea la o singură ședință în plen a Parlamentului ori a comisiilor permanente.
Acreditarea temporară este valabilă numai pentru ziua în care se desfășoară evenimentul. Pentru obținerea unei acreditări temporare, instituțiile de informare în masă se vor adresa, în scris, Direcției generale comunicare și relații publice cel tîrziu cu o oră înainte de începerea evenimentului.
[Art. 7 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Art. 8. –  Acreditarea asigură titularilor accesul în sediul Parlamentului pentru a asista la şedinţele plenare ale Legislativului, la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale și ale comisiilor de anchetă, ale grupurilor de lucru, la audieri publice, la conferinţe de presă, mese rotunde, simpozioane și alte evenimentele publice organizate în sediul Parlamentului.
[Art. 8 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 13.04.2016]
[Alin. 2 la Art. 8 exclus prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Art. 9. – (1) Acreditarea oferă reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă acces în sediul Parlamentului, în spaţiul special amenajat pentru aceștia, inclusiv în sala pentru conferințe de presă.
Parlamentul va furniza imagini video, de la cele 6 camere instalate în sala de ședințe, tuturor instituțiilor mass-media acreditate și va asigura transmisiunea       on-line a ședințelor Parlamentului. Fotografii vor avea acces în sala de ședințe, în lojile rezervate acestora, situate la nivelul superior al sălii, cu echipamente de fotografiere, respectînd indicațiile angajaților Direcției generale comunicare și relații publice. Jurnaliștii vor avea acces în sala de ședințe, în limita locurilor disponibile, în spațiul destinat vizitatorilor, situat în dreapta lojii rezervate Secretariatului Parlamentului, fără echipamente de filmare, de fotografiere și înregistrare audio.
Cameramanii vor avea acces în sala de ședințe plenare a Parlamentului în lojile rezervate acestora, situate la nivelul superior al sălii, în limita spațiului disponibil, doar cu camera de luat vederi cu trepied, fără lumini și echipamente suplimentare, respectînd indicațiile angajaților Direcției generale comunicare și relații publice. Accesul cameramanilor se va face în baza ecusoanelor eliberate de Direcția generală comunicare și relații publice, care, pe durata aflării în sala de şedinţe a Parlamentului, vor fi purtate la vedere.
 
(2) Acreditarea asigură reprezentanților mass-media acces liber și în alte spații, conform traseului stabilit prin Regulamentul privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament:
 
a) holul Parlamentului, etajul 2;
b) sălile de şedinţe ale comisiilor permanente, comisiilor speciale și ale grupurilor de lucru, dacă ședințele sînt publice, conform legislației în vigoare;
c) sălile de conferinţe, Sala Europei, în cazul evenimentelor publice organizate de Parlament;
d) birourile conducerii Parlamentului, ale deputaţilor sau ale funcționarilor publici, pentru realizarea unor interviuri, cu acordul prealabil al acestora și notificarea Direcției generale comunicare și relații publice;
e) spațiile de deservire (cantină, bloc sanitar), fără dreptul de a intervieva, a filma sau a fotografia.
[Art. 9 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 13.04.2016]
[Art. 9 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Art. 10. – (1) Reprezentanții mass-media acreditați au obligația de a respecta demnitatea, reputația profesională a tuturor persoanelor aflate în clădirea Parlamentului,  precum și dreptul la viața privată al acestora.
 
(2) Filmările, fotografiatul și înregistrarea audio sînt interzise în:
a) spațiile de deservire (cantină, bloc sanitar);
b) spațiile cu echipament de control al accesului în clădire;
c) birourile cu echipament tehnic. 
 
Art. 11. – Reprezentanții mass-media acreditați nu au acces la locurile destinate deputaților din sala de ședințe a Parlamentului.
 
Art. 12. – Legitimațiile de acreditare permanentă se înmînează directorilor sau redactorilor-șefi ai instituțiilor mass-media odată cu semnarea Angajamentului de respectare a Regulamentului privind acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă la Parlamentul Republicii Moldova, prezentat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Legitimațiile acordate unei instituții mass-media nu sînt transmisibile altei instituții mass-media.
[Art. 12  modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 13.04.2016]
 [Art. 12 în redacție nouă  prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Art. 13. – Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din străinătate sînt acreditaţi conform aceleiași proceduri, după acreditarea lor de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform Hotărîrii Guvernului nr. 359 din 2 iunie 1995 cu privire la acreditarea jurnaliștilor străini în Republica Moldova.
 
Art. 14. – Accesul în Parlament este permis reprezentanților mijloacelor de informare în masă pe baza legitimației de acreditare și a legitimației de presă și se face prin intrarea din str. A.Corobceanu.
[Art. 14  completat  prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Capitolul III
 
PROCEDURA DE ACREDITARE
 
Art. 15. – Acreditarea se efectuează la începutul activității Parlamentului de o nouă legislatură şi este valabilă pe întreaga durată a mandatului Parlamentului. Pînă la perfectarea legitimațiilor de acreditare pentru o nouă legislatură a Parlamentului vor fi valabile cele din legislatura precedentă.
 
Art. 16. – (1) Pentru obţinerea acreditării, instituțiile de informare în masă expediază Direcției generale comunicare și relații publice o solicitare, confirmată prin semnătura directorului sau redactorului-șef al instituției de informare în masă, prin antetul şi ştampila acesteia. Reprezentanții mijloacelor de informare în masă vor completa modelul de solicitare expus la anexa nr.1 la prezentul regulament.
 
(2) Solicitarea va conține:
a) denumirea instituției mass-media şi datele de contact;
b) numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se solicită acreditarea şi funcţia acesteia/acestora (jurnalist, operator, fotograf);
 
(3) La solicitare se vor anexa:
a) confirmarea din partea asociațiilor obşteşti ale jurnaliștilor, în cazul celor liber-profesioniști;
b) copia de pe carnetul de acreditare eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cazul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă străine.
 
(4) Solicitarea de acreditare trebuie prezentată, în scris, pe suport de hîrtie și în variantă electronică Direcției generale comunicare și relații publice. Dosarele incomplete pentru obținerea acreditării nu vor fi examinate, Direcția generală comunicare și relații publice urmînd să anunțe solicitantul despre actele lipsă la dosar. O instituție mass-media nu poate solicita mai mult de 4 legitimații de acreditare.
 
[Art. 16  modificat  prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Art. 17. – Legitimațiile de acreditare se eliberează în termen de 14 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului complet de acreditare (modele de legitimații de acreditare – la anexa nr. 2). 
 
Art. 18. – Instituțiile de informare în masă sînt pe deplin responsabile de veridicitatea informațiilor prezentate în dosarul de acreditare.
 
Art. 19. – (1) În caz de încetare a activității instituției mass-media, directorul sau redactorul-șef al acesteia este obligat să anunțe în scris Direcția generală comunicare și relații publice, să restituie imediat legitimațiile de acreditare și cardurile de acces în Parlament în vederea anulării acestora.
 
(2) În caz de expirare a carnetului de acreditare a jurnalistului străin, care este valabil doi ani, și/sau în cazul refuzului de prelungire a carnetului de acreditare încă pentru un an, instituţia de presă străină este obligată să anunţe, în scris sau verbal, Direcția generală comunicare și relații publice în vederea anulării acreditării. Legitimaţia de acreditare anulată se restituie în termen de 7 zile lucrătoare.
 
(3) În caz de pierdere sau distrugere a legitimaţiei de acreditare, directorul sau redactorul-șef al instituției mass-media anunţă, în scris, Direcția generală comunicare și relații publice. O nouă legitimaţie de acreditare se eliberează în termen de 14 zile lucrătoare, în baza unei noi solicitări.
[Art. 19  modificat  prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Art. 20. – (1) Biroul permanent al Parlamentului, la propunerea Direcției generale comunicare și relații publice, are dreptul să refuze acordarea acreditării ori să retragă acreditarea pentru fapte ce împiedică desfăşurarea activităţii Parlamentului și/sau pentru nerespectarea regulilor din prezentul regulament. Biroul permanent al Parlamentului nu va refuza acordarea acreditării și nu va retrage acreditarea pentru opiniile exprimate de reprezentanții mijloacelor de informare în masă în materialele lor de presă.
 
(2) Jurnaliștii acreditați nu pot interveni în desfășurarea activității parlamentare. Nerespectarea acestei prevederi implică retragerea dreptului jurnalistului de a participa la evenimentele din Parlament.
 
(3) În cazul în care unui jurnalist i se refuză dreptul de a participa la evenimentele din Parlament, cu argumentele de rigoare, Direcția generală comunicare și relații publice comunică acest fapt instituției mass-media la care acesta este angajat. Acest fapt nu va afecta acreditarea instituției. 
 
(4) În cazul nerespectării de către reprezentanții mijloacelor de informare în masă a prevederilor prezentului regulament pe durata participării la evenimentele publice organizate de Parlament, Direcția generală comunicare și relații publice îi va avertiza asupra obligațiilor regulamentare şi, după caz, îi va  elimina din sala de şedinţe a Parlamentului sau de la evenimentul  respectiv, cu notificarea ulterioară, în scris, a instituției de informare în masă respective.
[Art. 20  modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 13.04.2016]
  [Art. 20  modificat  prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
Capitolul IV
 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE REPREZENTANŢILOR MIJLOACELOR DE INFORMARE
ÎN MASĂ ACREDITAŢI
 
Art. 21. – Reprezentanții instituțiilor mass-media acreditați au dreptul:
a) să asiste la şedinţele plenare ale Parlamentului numai în spațiile special amenajate pentru presă, respectînd prevederile prezentului regulament și instrucțiunile angajaților Direcției generale comunicare și relații publice;
b) să asiste la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale, comisiilor de anchetă și ale grupurilor de lucru, cu excepţia cazurilor prevăzute de Regulamentul Parlamentului;
c) să adreseze deputaţilor solicitări de interviu şi/sau de comentariu;
d) să înregistreze, să filmeze şi să fotografieze în spațiile destinate pentru presă;
e) să solicite şi să obţină de la Direcția generală comunicare și relații publice informaţii, înregistrări audio, video sau fotografii privind activitatea Parlamentului pentru reflectarea operativă şi corectă a activităţii Legislativului (agenda activităţii Parlamentului, proiecte de legi şi de hotărîri supuse dezbaterilor, explicaţii ce vizează procesul legislativ etc.);
f) să solicite Direcției generale comunicare și relații publice organizarea unor declarații, conferințe sau briefinguri de presă cu participarea deputaților și a funcționarilor Secretariatului Parlamentului în sala pentru conferințe de presă;
g) să se deplaseze nestingherit în spaţiile permise prin acreditare;
h) să prezinte Direcției generale comunicare și relații publice propuneri de îmbunătăţire a interacţiunii cu Parlamentul.
[Art. 21  modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 13.04.2016]
Art. 22. – Reprezentanții instituțiilor mass-media acreditați sînt obligați:
a) să poarte la vedere legitimaţia de acreditare pe tot timpul aflării sale în sediul Parlamentului;
b) să cunoască drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de persoane acreditate la Parlament, conform prezentului regulament;
c) să se afle, pe parcursul şedinţelor plenare, în locurile destinate presei;
d) să respecte regulile de securitate în clădirea Parlamentului, stabilite de către Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
e) să trateze cu respect membrii Parlamentului şi angajaţii Secretariatului Parlamentului;
f) să respecte instrucțiunile Direcției generale comunicare și relații publice privind modalitatea de participare la evenimentele organizate în sediul Parlamentului, inclusiv în sala de ședințe plenare;
g) să aibă un comportament demn, o ținută morală și vestimentară decente pe parcursul aflării în sediul Parlamentului.
h) să seteze telefoanele mobile pe modul silențios și să nu le utilizeze pe durata participării la evenimentele publice organizate de Parlament, inclusiv în sala de ședințe plenare.
[Art. 22  modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 13.04.2016]
 
Art. 23. – Utilizarea în Parlament a echipamentelor disimulate de înregistrare audio și video este interzisă. 
 
Capitolul V
 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
 
Art. 24. – Prezentul regulament este public şi se plasează pe pagina web oficială a Parlamentului.
 
 
 
 
Anexa nr. 1
 
 
SOLICITARE DE ACREDITARE
la Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a
(2019–2023)
 
Direcției generale comunicare
și relații publice a
Secretariatului Parlamentului
 
Prin prezenta, ______________________________________     
                                            (denumirea instituției mass-media)
 
solicită acreditarea la Parlamentul Republicii Moldova. Instituția a luat cunoștință de prevederile Regulamentului privind acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă la Parlament și se obligă să le respecte:
 
Nr. crt.
Denumirea
instituției
mass-media
 
Numărul de
acreditări
solicitate
Date de contact:
tel. mobil; tel. fix; e-mail
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele și prenumele
directorului sau ale redactorului-șef_______________________
 
Semnătura____________________
 
 
Ștampila
 
 
[Anexa nr. 1 în redacție nouă  prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 20 din 25.07.2019]
 
 
 
 
 
 
 
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"