Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea vizitelor de informare
 
R E G U L A M E N T


privind organizarea și desfășurarea vizitelor de informare
la Parlamentul Republicii Moldova
 
Capitolul I
 
DISPOZIȚII  GENERALE
 
1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea vizitelor de informare la Parlamentul Republicii Moldova (în continuare – Regulament) este elaborat în baza prevederilor art. 34 și art. 65 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, art. 99 și art. 100 din Regulamentul Parlamentului, în conformitate cu Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 19 din 11 septembrie 2013 pentru aprobarea conceptului Centrului pentru vizitatori și informare (CVI) al Parlamentului Republicii Moldova și cu Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 5 din 12 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament.
 
2. Prezentul Regulament stabilește procedura de programare, organizare și desfășurare a vizitelor de informare în incinta Parlamentului Republicii Moldova, atît a vizitelor ghidate, cît și a vizitelor cu asistare în timpul  ședințelor plenare ale Parlamentului.
 
3. Vizitele de informare la Parlament se organizează în vederea consolidării rolului Parlamentului ca instituție transparentă, menținând dialogul cu diferite grupuri ale societății – angajați, studenți, elevi, pensionari etc. Vizitele de informare la Parlament sînt menite să faciliteze accesul cetățenilor în instituțiile publice, la informațiile de interes public, oferind spaţiu, personal și informaţii necesare pentru îmbunătățirea procesului de comunicare cu societatea, respectiv cu alegătorii.
 
Capitolul II
 
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA VIZITELOR
 
4. Vizitele de informare la Parlament se desfășoară în temeiul prezentului Regulament și al dispoziției Secretarului general al Parlamentului de aprobare a cererii solicitantului, în perimetrul stabilit pentru vizite, sub supravegherea și responsabilitatea angajaților Centrului vizite și informare din cadrul Direcției generale comunicare și relații publice (CVI).
 
5. Evidenţa cererilor pentru vizite este asigurată de Centrul vizite și informare. Toate cererile vor fi înregistrate în Registrul vizitelor (în formă electronică și/sau pe suport de hîrtie).
6. Centrul vizite și informare asigură activitățile specifice necesare desfășurării vizitelor de informare la Parlament, analiza solicitărilor, programarea, contactarea și informarea participanților, ghidarea acestora, fotografierea, elaborarea mesajelor, plasarea informației pe pagina web oficială a Parlamentului și pe rețelele de socializare.
 
 7. Subiecții care pot solicita organizarea vizitelor de informare la Parlament pentru un grup de persoane sînt:
a) deputații în Parlament;
b) autoritățile publice centrale și locale;
c) ONG-urile, instituțiile și alte persoane juridice;
d) cetățenii Republicii Moldova și cetățenii străini care au atins vîrsta de     18 ani.
 
8. Se disting următoarele tipuri de vizite la Parlament:
a)  vizite de informare ghidate;
b) vizite cu asistare în timpul ședințelor plenare;
c)  vizite ale cetățenilor în cadrul ușilor deschise la Parlament;
d) vizite de studiu;
e)  întîlniri individuale ale deputaților cu vizitatorii, în condițiile prezentului Regulament.
[Pct. 8 în redacție nouă prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 21 din 25.07.2019]
 
 9. Vizitele delegațiilor oficiale la Parlamentul Republicii Moldova nu cad sub incidența prezentului Regulament.
 
10. Ziua ușilor deschise la Parlament sau alte evenimente publice tematice se vor organiza și desfășura în conformitate cu un program special, aprobat de Secretarul general al Parlamentului, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, și coordonat cu Serviciul de Protecție și Pază de Stat (în continuare – SPPS).
 
11. Solicitarea pentru vizita de informare se va depune on-line și/sau pe suport de hîrtie, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru desfășurarea vizitei, și va conține date despre grupul de vizitatori: instituția pe care o reprezintă, vîrsta participanților, scopul vizitei, date de contact ale persoanei responsabile de grup, semnătura și tabelul nominal al participanților în cadrul vizitei. Modelul cererii privind solicitarea unei vizite de informare la Parlamentul Republicii Moldova este prevăzut în anexă, care este parte integrantă a prezentului Regulament.
 
12. Vizitele de informare ghidate sînt gratuite, se desfășoară pe parcursul întregului an și sînt organizate în zilele de luni, marți și miercuri, între orele 9.00 și 16.00, cu excepția zilelor în care sînt desfășurate ședințe plenare. Vizitele de informare ghidate au o durată de 45 de minute și se desfășoară doar pe traseul stabilit de către CVI, aprobat de către Secretarul general al Parlamentului și coordonat cu SPPS. 
[Pct. 12 în redacție nouă prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 21 din 25.07.2019]
 
121. Vizitele de studiu sînt destinate studenților, masteranzilor și doctoranzilor, au ca scop cercetarea documentelor din arhiva și biblioteca Parlamentului, cu asistarea angajaților din Direcția informațional-analitică, și se desfășoară în zilele de luni, marți și miercuri, între orele 9.00 și 16.00.
[Pct. 121 adăugat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 21 din 25.07.2019]
 
122. Întîlnirile individuale ale deputaților cu vizitatorii se desfășoară în zilele în care nu au loc ședințe plenare, fiind coordonate direct cu deputații sau fracțiunile parlamentare.
[Pct. 122 adăugat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 21 din 25.07.2019]
 
13. Pentru vizitele de informare ghidate sînt admise doar grupuri de vizitatori formate din minimum 5 și maximum 35 de persoane cu vîrsta de la 7 ani. Vizitatorii minori vor fi însoțiți în mod obligatoriu, pe toată durata vizitei, de cel puțin o persoană adultă și de personalul responsabil din cadrul Centrului vizite și informare.
[Pct. 13 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr. 21 din 25.07.2019]
 
14. Vizitatorii sînt ghidați în limbile română, rusă și engleză.
 
15. Vizitele cu asistare în timpul ședințelor plenare se desfășoară în zilele în care au loc ședințele în plen, cu excepția ședințelor cu caracter închis. Durata unei vizite în plenul Parlamentului constituie 60 de minute. Vizitatorii au acces doar în sectorul destinat vizitatorilor, în limita locurilor disponibile (15 locuri), fiind supravegheați în permanență de personalul Centrului vizite și informare.
 
16. Personalul Centrului vizite și informare va reprograma sau va anula vizitele în cazul suprapunerii acestora, indicării unor date incomplete în solicitare, neconfirmării vizitei de către persoanele de contact, precum și în cazul situațiilor neprevăzute, care fac imposibilă desfășurarea vizitei.
 
17. Centrul vizite și informare are dreptul de a anula vizitele programate, informînd despre aceasta grupurile de vizitatori, în cazurile în care sînt puse în pericol securitatea clădirii Parlamentului, personalul și vizitatorii.
 
18. Direcția generală administrare patrimoniu asigură pregătirea încăperilor, conectarea rețelelor de iluminare și ventilare a încăperilor conform traseului vizitei.
 
 
 Capitolul III
 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VIZITATORILOR LA PARLAMENT
 
19. Vizitatorii la Parlament au dreptul:
 
1)       în cadrul vizitelor de informare ghidate:
 
a) să utilizeze aparatele foto şi video în spațiile destinate pentru vizită.  Pentru utilizarea mijloacelor de înregistrare foto și video, vizitatorii semnează un acord privind reproducerea, expunerea și difuzarea în formă tradițională sau electronică a imaginilor realizate în Parlament, aprobat de către Direcția generală comunicare și relații publice;
 b) să solicite de la Centrul vizite și informare informaţii referitoare la activitatea legislativă, istoricul clădirii Parlamentului, rolul, structura, atribuțiile şi responsabilitățile Parlamentului, procesul legislativ, modalităţile de participare a cetăţenilor la procesul decizional, precum şi alte informaţii cu caracter public;
c) să solicite din timp, în cererea adresată Secretarului general, participarea unor deputați în cadrul vizitei de informare ghidate, în cazul în care vizitatorii sînt interesați să cunoască mai multe informații despre activitatea deputatului;
d) să prezinte Centrului vizite și informare propuneri de îmbunătăţire a modului de organizare a vizitelor sau a interacţiunii cu reprezentanții Parlamentului;
                                                                             
2) în cadrul vizitelor cu asistare în timpul ședințelor plenare:
 
a)      să fie informați asupra ordinii de zi a ședinței și asupra altor chestiuni ce țin de proiectele de acte normative dezbătute;
b)      să utilizeze aparatele foto, video și telefoanele mobile în edificiul Parlamentului, cu excepția perimetrului sălii de ședințe plenare.
 
20.     Vizitatorii la Parlament  sînt obligați:
 
a)  să se supună controlului antiterorist, efectuat de către personalul SPPS la punctele de control – acces;
b)  să respecte regulile de comportament prevăzute în prezentul Regulament;
c)   să respecte regulile de securitate în clădirea Parlamentului conform Regulamentului privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament;
d)  să aibă un comportament demn, o ținută morală și vestimentară decente pe durata aflării în sediul Parlamentului;
e)  să trateze cu respect membrii Parlamentului şi angajaţii Secretariatului Parlamentului;
f)   să se deplaseze doar pe traseul stabilit pentru vizită;
g) să nu părăsească grupul de vizitare. Părăsirea traseului vizitei se consideră o încălcare a Regulamentului;
h) să  nu lase bagajele și alte obiecte nesupravegheate în diferite zone ale clădirii, chiar și pentru intervale scurte de timp;
i)    să nu atingă și să nu deterioreze bunurile din clădire (operele de artă, draperiile și alte furnituri);
j)    persoanele care asistă la şedinţă trebuie să păstreze liniştea şi să se abţină de la orice manifestare ce ar putea periclita desfășurarea ședințelor plenare;
k) să nu afișeze simboluri, steaguri, placarde sau alte obiecte de protest.
 
21. În cazul nerespectării de către vizitatori a regulilor de acces, ordine și securitate în Parlament și a regulilor de comportament în sediul Parlamentului, aceștia pot fi eliminați din clădirea Parlamentului. Dacă persoana somată refuză să părăsească benevol clădirea Parlamentului, colaboratorul Centrului vizite și informare va apela la personalul SPPS, care va elimina forțat vizitatorul respectiv din clădirea Parlamentului.
 
22.  Direcția generală comunicare și relații publice este obligată să aducă la cunoștința vizitatorilor prevederile prezentului Regulament și să-i informeze despre consecințele nerespectării acestuia.
 
Capitolul IV
 
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
 
23. Controlul asupra executării prezentului Regulament se pune în sarcina Secretarului general al Parlamentului.
 
 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe