Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Regulamentul privind accesul în sediul Parlamentului RM

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul,

ordinea și securitatea în Parlament  

În temeiul art. 13 din Regulamentul Parlamentului,

Biroul permanent al Parlamentului adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament (se anexează).

Art. 2. – Se abrogă Hotărîrea Biroului permanent nr. 4-XIV din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament.

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

IGOR CORMAN

 

Chișinău, 12 februarie 2014.

Nr. 5.

 Anexă

REGULAMENT

privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – (1) Accesul, ordinea şi securitatea în Parlament se asigură potrivit prevederilor prezentului Regulament și ale Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

(2) Activitatea privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament este asigurată de Serviciul de Protecție și Pază de Stat și coordonată de către Secretarul general al Parlamentului sau, în lipsa acestuia, de către secretarul general adjunct.

(3) Ordinea şi securitatea se asigură în sediul Parlamentului, pe teritoriul aferent acestuia și în alte imobile aflate în gestiunea Parlamentului.

(4) Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii pentru deputaţi, angajații Secretariatului Parlamentului, precum şi pentru toate categoriile de persoane cu dreptul de acces în sediul Parlamentului.

Art. 2. – În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:

obiect – sediu al Parlamentului și alte imobile aflate în gestiunea Parlamentului, precum şi teritoriul aferent acestora, inclusiv bunurile materiale aflate în sediul Parlamentului;

acces în Parlament – totalitate a normelor şi regulilor de evidenţă a intrării şi ieşirii, a măsurilor în baza cărora se stabilesc punctele de control acces, documentele de acces şi alte însemne distinctive pentru persoane, precum şi accesul autovehiculelor pe teritoriul aferent Parlamentului;

ordine în Parlament – totalitate a normelor şi regulilor de deplasare a persoanelor, precum şi comportamentul acestora în sediul şi pe teritoriul aferent Parlamentului, stabilite în scopul bunei desfăşurări a activităţilor, precum şi al păstrării bunurilor aflate în sediul şi pe teritoriul aferent Parlamentului;

securitate în Parlament – totalitate a normelor şi măsurilor referitoare la protecţia persoanelor şi la paza sediului Parlamentului, precum şi a bunurilor aflate pe teritoriul aferent acestuia.

Art. 3. – (1) Accesul persoanelor în sediul Parlamentului şi accesul autovehiculelor pe teritoriul aferent Parlamentului sînt asigurate, potrivit atribuţiilor funcției, de către colaboratorii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (în continuare – SPPS).

(2) Respectarea regimului de acces, a ordinii şi securităţii în Parlament se asigura de SPPS, în cooperare cu structurile din Parlament, iar pe teritoriul aferent – de forţele de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(3) Atribuţiile colaboratorilor, structurilor şi persoanelor încadrate în scop de asigurare a accesului, ordinii şi securităţii în Parlament sînt prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi în instrucţiunile proprii.

(4) Asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activităților privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament se realizează de către Secretariatul Parlamentului.

Capitolul II

ACCESUL ÎN SEDIUL PARLAMENTULUI

Secţiunea 1

Intrările în Parlament şi regulile de acces

Art. 4. – (1) Sediul Parlamentului este divizat în zone de securitate, stabilite de Biroul permanent al Parlamentului, în vederea delimitării accesului conform necesităților/competențelor pentru deputații în Parlament, angajații Secretariatului Parlamentului, precum și pentru toate categoriile de persoane cu drept de acces.

(2) Accesul în sediul Parlamentului se face numai prin intrări asigurate cu sisteme de control tehnic antiterorist, sisteme electronice de identificare şi evidenţă, sisteme de supraveghere video, special destinate acestui scop, gestionate de către colaboratorii SPPS, intrări denumite în continuare puncte de control acces, (denumite convenţional puncte de acces A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L şi M), conform anexei nr. 1 care este parte integrantă a prezentului Regulament:

a) prin intrarea A se permite accesul în sediul Parlamentului deputaţilor în Parlament, corpului diplomatic, angajaților Secretariatului Parlamentului – în bază de legitimaţii, reprezentanţilor mass-mediei, participanților și invitaţilor la şedinţele plenare ale Parlamentului, precum şi anumitor categorii de vizitatori;

b) prin intrările B, C şi E au acces demnitarii a căror protecţie este asigurată de către SPPS;

c) intrările F şi M sînt utilizate doar pentru asigurarea activității Direcției deservire și coordonare alimentară, sub supravegherea colaboratorilor SPPS;

d) prin intrarea G au acces reprezentanţii mass-mediei, acreditați pentru monitorizarea şedințelor plenare ale Parlamentului, precum şi la alte activități la care este invitată presa. Prin intrarea G are acces corpul diplomatic şi persoanele invitate la evenimentele desfăşurate în restaurantul Parlamentului;

e) prin intrarea D au acces persoanele care solicită permis de acces în sediul Parlamentului;

f) pentru deservirea clădirii Parlamentului sau în cazuri de extremă necesitate, sub supravegherea colaboratorilor SPPS, pot fi utilizate şi intrările H, I, J, L și K.

(3) Folosirea altor căi de acces în sediul Parlamentului este interzisă.

Art. 5. – (1) Accesul în sediul Parlamentului fără prezentarea actului de identitate se asigură:

– Preşedintelui Republicii Moldova;

– Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Parlamentului;

– deputaților în Parlament;

– Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului şi viceprim-miniştrilor.

(2) Accesul în sediul Parlamentului se asigură angajaților Secretariatului Parlamentului la prezentarea legitimaţiei de serviciu.

(3) Accesul în sediul Parlamentului în scop de serviciu, în orele de lucru conform programului stabilit, se asigură, la prezentarea legitimaţiei:

– Procurorului General, primului adjunct și adjuncților Procurorului general;

– Preşedintelui și membrilor Curţii Constituţionale;

– Preşedintelui și vicepreședinților Curţii Supreme de Justiţie;

– Guvernatorului (Başcanului) UTA Găgăuzia;

– Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii;

– Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor;

–Guvernatorului, prim-viceguvernatorului și viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei;

– membrilor Guvernului Republicii Moldova şi viceminiştrilor;

–Secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, adjuncților săi și consilierilor prezidențiali;

– Secretarului general al Guvernului, adjuncților săi și consilierilor Prim-ministrului Republicii Moldova;

– judecătorilor Curţii Constituţionale şi ai Curţii Supreme de Justiţie;

– Preşedintelui şi membrilor Curţii de Conturi;

– conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale;

– Avocatului Poporului și adjuncților săi;

– Președintelui și vicepreședinților Adunării Populare a UTA Găgăuzia;

– primarilor de municipii;

– Directorului Centrului Național Anticorupție și adjuncților săi;

– Președintelui Comisiei Naționale de Integritate și adjuncților săi;

– Directorului și vicedirectorilor Serviciului de Informații și Securitate;

– Președintelui Comisiei Electorale Centrale;

– ambasadorilor acreditaţi în Republica Moldova;

– ambasadorilor Republicii Moldova în străinătate;

– colaboratorilor SPPS;

– personalului Direcţiei generale administrative a Secretariatului Parlamentului;

– conducătorilor şi membrilor:

a) Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;

b) Camerei de Industrie şi Comerţ;

c) Consiliului Coordonator al Audiovizualului;

d) Consiliului Concurenţei;

e) Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

(4) Accesul în sediul Parlamentului al altor persoane decît al celor menţionate la alin. (1)–(3) se asigură în bază de permis eliberat de către Biroul de permise la solicitarea conducerii Parlamentului, a deputaţilor în Parlament, precum şi a funcţionarilor Secretariatului Parlamentului, abilitați cu acest drept, conform anexei nr. 3 care este parte integrantă a prezentului Regulament.

(5) Accesul în sediul Parlamentului al altor persoane decît al celor menţionate la alin. (4), în afara orelor de lucru ale Biroului de permise, poate fi obţinut şi la punctul de control acces A (indicat în anexa nr. l) la solicitarea persoanelor cu drept de acces, cu înregistrarea şi predarea actului de identitate. Păstrarea și înregistrarea actelor de identitate se efectuează conform prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

(6) Invitaţii care au acces în Parlament vor fi preluaţi de la punctele de control acces şi vor fi însoţiți pe tot parcursul vizitei, pînă la ieşirea din Parlament, de către persoanele din cadrul Secretariatului Parlamentului, de asistenţii netitulari ai deputaţilor sau, după caz, de deputaţi.

(7) Accesul unui grup de vizitatori mai mare de 5 persoane se efectuează sub nemijlocita supraveghere a funcționarilor din Secția vizite și relații publice din cadrul Direcției generale comunicare și relații publice și, după caz, a colaboratorului SPPS care, în caz de necesitate, va însoţi grupul pe perioada aflării acestuia în sediul Parlamentului.

[Pct. 7 modificat prin Hotărîrea Biroului nr. 13 din 26.05.2015]

(8) Accesul reprezentanţilor mass-mediei se asigură în condiţiile prezentului Regulament și ale Regulamentului privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament, aprobat prin hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului.

(9) Persoanele menționate la alin. (1)–(5), care au acces în sediul Parlamentului, la solicitarea colaboratorului SPPS, prezintă la intrare, în mod obligatoriu, legitimaţia de serviciu/actul de identitate.

(10) Accesul angajaților Secretariatului Parlamentului care desfăşoară activităţi legate de serviciul în Parlament în afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare se face numai în bază de tabel nominal, aprobat de şeful de direcţie sau de şeful de secţie, prezentat colaboratorului SPPS.

(11) Excepţie de la prevederile alin. (10) fac persoanele care îşi desfăşoară activitatea în ture, în baza unei planificări aprobate în prealabil de şefii de direcţii şi/sau de secţii.

Secţiunea a 2-a

Documentele de acces

Art. 6. – Accesul persoanelor în sediul Parlamentului şi al autovehiculelor pe teritoriul aferent Parlamentului se permite numai în bază de documente de acces aprobate de Biroul permanent al Parlamentului.

Art. 7. – (1) Documentele de acces în sediul Parlamentului sînt:

a) legitimaţia de deputat de legislatura actuală;

b) legitimaţia de serviciu;

c) permisul de acces eliberat de Biroul de permise în schimbul actului de identitate;

d) tabelul nominal, care se întocmeşte pentru persoanele invitate la şedinţele plenare ale Parlamentului sau la activități în afara orelor de program;

e) legitimaţia de acreditare, permanentă sau temporară, eliberată reprezentanţilor mass-mediei în condiţiile Regulamentului privind acreditarea

reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament, însoţită de legitimaţia de reprezentant al mass-mediei.

(2) Modelul permisului de acces este prevăzut în anexa nr. 2 care este parte integrantă a prezentului Regulament.

Art. 8. – (l) Legitimaţia de deputat şi insigna de deputat au forma şi textul stabilite de Biroul permanent al Parlamentului.

(2) Legitimaţia de deputat este semnată de Preşedintele Parlamentului.

Art. 9. – Legitimaţia de serviciu care atestă identitatea angajatului la locul de lucru are forma şi textul stabilite de Biroul permanent și este semnată de Secretarul general al Parlamentului.

Art. 10. – (1) Legitimaţiile, permisele de acces şi tabelele nominale vor fi completate lizibil, fără ştersături şi modificări, sub rezerva anulării acestora.

(2) Tabelele nominale sînt valabile numai pentru o zi, cu excepţia celor aprobate de către președinții comisiilor parlamentare permanente și/sau de conducerea Secretariatului Parlamentului.

Art. 11. – Modelele legitimaţiilor de serviciu şi permisului de acces, precum şi orice modificări privind forma şi textul acestora, sînt prezentate pentru documentare, prin intermediul structurii responsabile din Secretariatul Parlamentului, colaboratorului SPPS.

Art. 12. – Angajații Secretariatului Parlamentului sînt obligaţi să păstreze cu stricteţe legitimaţia şi să o prezinte colaboratorului SPPS la punctele de control acces la cererea acestuia.

Art. 13. – Este interzis accesul persoanelor în sediul Parlamentului în baza altor documente decît a celor prevăzute de prezentul Regulament.

Art. 14. – (1) Angajatul Secretariatului Parlamentului care şi-a pierdut documentul de acces este obligat să anunţe, în cel mult 24 de ore, atît şeful ierarhic superior, cît şi Direcţia resurse umane care l-a eliberat.

(2) Pînă la eliberarea unui nou document, accesul angajatului Secretariatului Parlamentului care şi-a pierdut documentul de acces se face în bază de cartelă de acces provizoriu.

(3) Facilitarea pătrunderii în sediul Parlamentului a unor persoane neautorizate, prin încălcarea regulilor de acces prevăzute în prezentul Regulament, se va aduce la cunoștință Secretarului general al Parlamentului sau, în lipsa acestuia, secretarului general adjunct.

Art. 15. – La epuizarea motivului care a stat la baza eliberării permisului de acces, acesta se înapoiază structurii emitente. După caz, documentul de acces poate fi ridicat de către colaboratorul SPPS.

Art. 16. – Colaboratorii SPPS ţin evidenţa datelor de identificare a persoanelor care au acces în bază de permis de acces sau în bază de tabel nominal.

Art. 17. – (1) Direcţia generală comunicare și relații publice ţine o evidenţă strictă a acreditărilor eliberate reprezentanţilor mass-mediei şi prezintă SPPS lista jurnaliştilor acreditaţi. Anularea acreditării este comunicată imediat colaboratorului SPPS.

(2) Jurnaliştii acreditaţi sînt obligaţi să respecte regulile de comportament prevăzute în prezentul Regulament, precum și în Regulamentul privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament, aprobat de Biroul permanent, precum şi:

a) să se supună controlului antiterorist la intrarea în sediu;

b) să poarte legitimaţia de acreditare la vedere;

c) să se deplaseze doar pe traseul stabilit de colaboratorii SPPS pînă la sălile de destinaţie, neavînd acces în alte încăperi sau spaţii;

d) să se abţină de la orice manifestare ce ar putea genera sau favoriza stări de conflict;

e) să posede, în timpul lucrărilor cu participarea Preşedintelui Parlamentului (conferinţe de presă, alte evenimente publice), accesorii strict necesare. După caz, la solicitarea colaboratorului SPPS, telefoanele mobile şi alte accesorii să fie predate pentru păstrare, pe întreaga durată a lucrărilor, persoanei responsabile.

(3) Direcţia generală comunicare și relații publice este obligată să aducă la cunoştinţă reprezentanţilor mass-mediei prevederile alin. (2).

(4) În cazul nerespectării de către reprezentanții mijloacelor de informare în masă a prevederilor prezentului regulament pe durata participării la evenimentele publice organizate de Parlament, Direcția generală comunicare și relații publice îi va avertiza asupra obligațiilor regulamentare şi, după caz, îi va elimina din sala de şedinţe a Parlamentului sau de la evenimentul respectiv, cu notificarea, în scris, a instituției de informare în masă respective.

[Art. 17 modificat prin Hotărîrea Biroului nr. 9 din 13.04.2016]

Secţiunea a 3-a

Accesul persoanelor şi al delegaţiilor străine în sediul Parlamentului

Art. 18. – Delegaţiile oficiale străine, ambasadorii, alţi membri ai corpului diplomatic, precum şi alte persoane oficiale străine care urmează a fi primite în audiență de către conducerea Parlamentului sau care participă la activităţi desfășurate în sediul Parlamentului au acces în bază de tabel nominal semnat de şeful Direcţiei relaţii externe şi coordonat cu colaboratorul SPPS desemnat.

Art. 19. – Personalul străin care însoţeşte delegaţiile la nivelul conducătorilor de state şi de guverne, al organizaţiilor şi organismelor internaţionale (jurnalişti etc.) are acces în bază de tabel nominal aprobat în prealabil de către şeful Direcţiei relaţii externe.

Art. 20. – Accesul cetăţenilor străini în scopul unor vizite de documentare ori pentru alte acţiuni se face cu aprobarea Secretarului general al Parlamentului sau, în lipsa acestuia, a secretarului general adjunct, numai în locuri stabilite, fără periclitarea activităţii Parlamentului, cu informarea colaboratorului SPPS desemnat.

Art. 21. – Persoanele şi delegaţiile străine intră în Parlament numai cu însoţirea personalului special desemnat din cadrul Direcţiei relaţii externe.

Capitolul III

ORDINEA ÎN PARLAMENT

Secţiunea 1

Ordinea în sediul Parlamentului

Art. 22. – Şefii de direcţii sînt responsabili de menţinerea ordinii interioare şi de asigurarea condiţiilor de muncă în incinta încăperilor în care îşi desfăşoară activitatea împreună cu personalul din subordine.

Art. 23. – (1) Bunurile materiale şi celelalte valori aflate în sediul Parlamentului sînt asigurate şi păstrate, conform inventarului, de către personalul special desemnat şi de către acei care le administrează ori le utilizează.

(2) Se interzice mutarea ori înstrăinarea mobilierului, a documentelor, a obiectelor de inventar sau a celor din dotarea sălilor şi a birourilor fără aprobarea persoanelor abilitate.

Art. 24. – (1) Angajații Secretariatului Parlamentului, precum şi persoanele care participă la activităţi în sediul Parlamentului trebuie să aibă o ţinută decentă, să acţioneze potrivit competenţelor stabilite în fişa postului, să îşi desfăşoare activitatea în încăperile şi în locurile stabilite, fără să perturbe activitatea celorlalţi, şi să se abţină de la acţiuni ori gesturi reprobabile, care ar afecta morala, conduita civilizată ori bunul mers al muncii.

(2) Şefii de direcţii, precum şi organizatorii de activităţi sînt obligaţi să înlăture persoanele nedisciplinate, turbulente ori pe cele care, prin faptele lor, pun în pericol buna desfăşurare a activităţii şi munca celorlalţi.

(3) În situaţii deosebite se poate solicita sprijinul colaboratorilor SPPS.

Art. 25. – Fumatul, filmarea, fotografierea, imprimările audio etc. în sediul Parlamentului se permit numai în locurile destinate special acestui scop și înzestrate cu indicatoare respective, stabilite prin dispoziţia Secretarului general al Parlamentului sau, în lipsa acestuia, a secretarului general adjunct.

Art. 26. – Manevrarea aparaturii electronice, audio, video şi a altor materiale din dotare, lucrările în reţelele electrice se efectuează numai de către personalul autorizat.

Art. 27. – La părăsirea încăperilor, personalul ia măsuri privind închiderea uşilor, a geamurilor, deconectarea aparatelor şi a dispozitivelor consumatoare de energie electrică.

Secţiunea a 2-a

Ordinea pe teritoriul aferent Parlamentului

Art. 28. – Ordinea pe teritoriul aferent Parlamentului este asigurată de către SPPS, în cooperare cu forţele de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 29. – În cazul apariţiei situaţiilor pasibile să pericliteze integritatea sediului Parlamentului şi securitatea persoanelor protejate, SPPS solicită şi coordonează intervenţia forţelor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice ale MAI în vederea limitării/interzicerii accesului şi circulaţiei persoanelor/autovehiculelor pe teritoriul aferent Parlamentului prin instituirea perimetrului de securitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 30. – (1) Cazurile de parcare ce îngrădește căile de acces în sediul Parlamentului, precum și parcarea neregulamentară a transportului pe teritoriul aferent Parlamentului sînt examinate, conform competenţelor, de către Inspectoratul Național de Patrulare.

(2) Cazurile nesoluţionate privind parcarea neregulamentară a transportului de către deputaţi pe teritoriul aferent Parlamentului se aduc la cunoştinţă conducerii Parlamentului.

Art. 31. – (1) În faţa sediului Parlamentului se pot desfășura mitinguri şi alte manifestări publice numai în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea nr. 26-XVI din 22 februarie 2008 privind întrunirile).

(2) În perioada desfăşurării ceremoniilor şi procedurilor de vizită a delegaţiilor oficiale cu participarea persoanelor beneficiare de protecţie şi pază de stat, colaboratorii SPPS asigură accesul acestora în sediul Parlamentului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În caz de necesitate, în comun cu instituţiile de resort, SPPS asigură ordinea şi securitatea publică pe teritoriul aferent Parlamentului, inclusiv prin delimitarea accesului de persoane şi transport în perimetrul de securitate, pînă la înlăturarea cauzelor pasibile să pericliteze viaţa, integritatea fizică şi libertatea de acţiuni ale persoanelor protejate sau ale celor ce ar impedimenta accesul în sediul Parlamentului.

(3) Colaboratorul SPPS informează în timp oportun conducerea Parlamentului despre organizarea manifestărilor publice, scopul lor, notificările existente privind desfăşurarea acestor manifestări, măsurile luate privind asigurarea ordinii publice şi securităţii Parlamentului etc.

Secţiunea a 3-a

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor parlamentare

şi extraparlamentare

Art. 32. – (1) În timpul desfăşurării şedinţelor în plen ale Parlamentului, Direcţia generală documentare parlamentară asigură accesul în sala de şedinţe al următoarelor categorii de invitați:

– invitaţi responsabili pentru prezentarea proiectelor de acte legislative;

– invitați la ora Guvernului, audieri și rapoarte;

– persoane cu funcții de răspundere din organele centrale de stat, după caz;

– consultanți ai comisiilor parlamentare permanente responsabili de proiectele incluse în ordinea de zi.

(2) SPPS asigură accesul persoanelor menţionate la alin. (1) pentru a participa la ședințele în plen ale Parlamentului, conform regulilor fixate şi potrivit tabelului nominal pus la dispoziţia colaboratorului SPPS de către Direcţia generală documentare parlamentară.

(3) Accesul vizitatorilor în sala de ședințe se efectuează în baza adresării oficiale în scris către Secretarul general al Parlamentului, depusă nu mai tîrziu de 2 zile pînă la ziua ședinței în Secția servicii generale (Cancelaria). Tabelul nominal se întocmește la propunerea șefului Direcției generale comunicare și relații publice, cu acceptul Secretarului general al Parlamentului sau, în lipsa acestuia, al secretarului general adjunct.

(4) Solicitările înaintate vor fi satisfăcute în limita locurilor disponibile în sala de ședințe, după cum urmează:

– pentru corpul diplomatic – 15 locuri;

– pentru vizitatori – 15 locuri;

–pentru cameramani (cu camera de luat vederi cu trepied, fără lumini și echipamente suplimentare) – 12 locuri, rezervate în lojile situate la nivelul superior al sălii, în limita spațiului disponibil, cu respectarea indicațiilor angajaților Direcției generale comunicare și relații publice.

(5) La solicitarea Preşedintelui Parlamentului, la şedinţele plenare ale Parlamentului pot participa şi alte persoane.

(6) Este interzis accesul în sala de ședințe a Parlamentului și în încăperile în care se desfășoară ședințele în plen ale Parlamentului şi ale organelor sale de lucru cu echipamente portabile de amplificare a sunetului și/sau cu oricare alte obiecte ce ar putea fi folosite pentru tulburarea ordinii și/sau pentru întreruperea lucrărilor Parlamentului.

(7) Este interzisă blocarea tribunelor, blocarea accesului în sala de şedinţe, blocarea sau limitarea accesului la microfoane, sau crearea unor condiții de imposibilitate a continuării ședințelor plenare ale Parlamentului.

(8) Interdicțiile cu privire la participarea deputaţilor sancţionaţi la şedinţele plenare se asigură de către serviciul special al Parlamentului.

[Art. 32 modificat prin Hotărîrea Biroului nr. 9 din 13.04.2016]

Art. 33. – Şefii direcţiilor de a căror competență ţin activităţile extraparlamentare programate să aibă loc în sediul Parlamentului sau persoanele desemnate de Secretarul general al Parlamentului ori de şefii de direcţii răspund de organizarea şi desfăşurarea activităţilor menţionate.

Art. 34. – Direcţia care organizează sau răspunde de activităţile cu participarea unor persoane din afara Parlamentului pune la dispoziţia colaboratorului SPPS, cu cel puţin 2 ore înainte, tabelul nominal al acestora şi comunică, după caz, alte date despre activitatea ce urmează să se desfăşoare: locul, numărul de participanţi şi persoana responsabilă de activitatea respectivă.

Art. 35. – Serviciul vizite, ceremonial parlamentar şi asistenţă consulară va aduce la cunoștință colaboratorului SPPS, cu cel puţin 2 ore înainte, vizitele delegaţiilor şi demnitarilor care beneficiază de serviciile de protocol.

Capitolul IV

SECURITATEA PARLAMENTULUI

Art. 36. – Paza şi apărarea obiectului se execută de către colaboratorii SPPS, potrivit regulamentelor proprii, în comun cu forţele de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 37. – Asigurarea protecţiei demnitarilor beneficiari de protecţie şi pază de stat, pe durata prezenţei acestora în sediul Parlamentului, revine SPPS în condiţiile legii.

Art. 38. – (1) Toate persoanele care intră în sediul Parlamentului sînt obligate să se supună controlului antiterorist, efectuat de către colaboratorii SPPS.

(2) Invitații la întrevederea cu Preşedintele sau cu vicepreşedinţii Parlamentului, la solicitarea colaboratorului SPPS, predau toate dispozitivele electronice portabile sau obiectele de altă natură la punctul de control acces.

(3) Persoanele care au drept de acces în Parlament la momentul intrării în/ ieşirii din sediul Parlamentului sînt obligate să se înregistreze la punctele de control acces în modul stabilit de SPPS.

(4) Tehnica necesară pentru controlul antiterorist este pusă la dispoziţia SPPS de către Direcţia generală administrativă a Secretariatului Parlamentului.

Art. 39. – Introducerea în sediul Parlamentului a geama-ntanelor, a coletelor, a canistrelor, a bidoanelor sau a altor obiecte similare, inclusiv a celor pentru organizarea expoziţiilor sau a altor manifestări, se face numai după trecerea acestora prin punctele de control antiterorist.

Art. 40. – (1) Introducerea sau scoaterea din clădire a unor bunuri aparţinînd Parlamentului se face numai cu aprobarea şefului Direcției deservirea clădirilor din

cadrul Direcţiei generale administrative a Secretariatului Parlamentului, în bază de documente de intrare sau ieşire şi în prezenţa persoanelor responsabile de bunurile materiale.

(2) Cheile de la intrările în sediul Parlamentului se păstrează la punctul de control acces, în cutii sigilate şi se eliberează de către colaboratorul SPPS, cu înregistrarea în Registrul de evidenţă.

Art. 41. – (1) Se interzice accesul în sediul Parlamentului al persoanelor care deţin asupra lor arme de foc, arme albe, muniţii de toate tipurile, explozive, substanţe toxice, echipamente portabile de amplificare a sunetului şi/sau oricare alte obiecte care ar putea periclita securitatea Parlamentului, cu excepţia colaboratorilor SPPS care poartă armament din dotare în conformitate cu propriile regulamente.

(2) Obiectele prevăzute la alin. (l) se predau colaboratorilor SPPS la punctul de control acces, se depozitează în locuri special amenajate şi se restituie posesorilor la ieşire.

(3) Se interzice accesul în sediul Parlamentului al persoanelor în stare de ebrietate sau cu dereglări psihice evidente.

Art. 42. – Reprezentanţii mass-mediei pot introduce în sediul Parlamentului aparate de înregistrare audio, foto, video, precum şi mijloace tehnice informaţionale şi comunicaţii, numai după efectuarea controlului antiterorist.

Art. 43. – La ieşirea din sediul Parlamentului, în situaţia în care există informații și/sau indici temeinici că s-a săvîrşit o încălcare a dispoziţiilor legale, toate persoanele, cu excepţia persoanelor cu funcții de demnitate publică menționate la art. 5 alin. (1) şi a corpului diplomatic, au obligaţia, la solicitarea colaboratorului SPPS, să prezinte pentru control pachetele şi bagajele personale.

Art. 44. – În cazul unor situaţii ce pot afecta securitatea Parlamentului, colaboratorul SPPS poate limita accesul în sediul Parlamentului, precum şi accesul și circulaţia persoanelor şi autovehiculelor pe teritoriul aferent Parlamentului, cu informarea ulterioară a structurilor Parlamentului despre aceasta.

Art. 45. – (1) În cazuri de extremă necesitate (incendii, explozii, inundaţii etc.) ce pot afecta securitatea sediului Parlamentului sau a documentelor, colaboratorii SPPS au dreptul să deschidă orice încăpere pentru a întreprinde măsurile corespunzătoare, iar după înlăturarea pericolului sînt obligați să aducă la cunoştinţă structurilor Parlamentului cele întîmplate.

(2) Pentru soluționarea situaţiilor specificate la alin. (l), cheile (sau cheia electronică de deschidere a lacătelor) de la aceste încăperi/birouri se păstrează la punctul de control acces, la colaboratorul SPPS.

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

Art. 46. – Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în alte sedii în care sînt amplasate structurile Parlamentului sau ale Secretariatului Parlamentului.

Art. 47. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională, penală sau civilă, după caz, potrivit legislației în vigoare.

(2) Cazurile de încălcare a prevederilor prezentului Regulament se aduc la cunoştinţă Secretarului general al Parlamentului sau, în lipsa acestuia, secretarului general adjunct.

Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe