Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Relations with other authorities > Foreign Aid Projects
Foreign Aid Projects

Programul „Îmbunătățirea democraţiei în Republica Moldova prin suport parlamentar şi electoral”

Rezultate:

Creșterea transparenței, fiabilității și eficienței autorităţilor publice centrale şi locale

 

Capacitatea instituțională consolidată a organului legislativ și executiv de armonizare a legislației naționale cu legislația europeană.

Instituția executoare:

PNUD, UNICEF

Instituțiile implementatoare:

Parlamentul Republicii Moldova
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova 

Programul „Îmbunătățirea democraţiei în Republica Moldova prin suport parlamentar şi electoral” stabilește asistența tehnică a Parlamentului pentru: 

-      consolidarea capacităţii instituţionale;

-      integrarea problemelor egalității de gen și a celor  ce vizează drepturile omului în politicile publice;

-      îmbunătățirea funcției legislative, a funcției de control parlamentar şi  a celei de reprezentare a Parlamentului;

-      sporirea participării societăţii civile şi a cetăţenilor la procesele de control parlamentar și  de elaborare a politicilor;

-      dezvoltarea capacităților de înțelegere privind formarea bugetului, privind dezvoltarea şi monitorizarea executării acestuia;

-      îmbunătăţirea calității legislației și a dezbaterilor parlamentare pe marginea proiectelor de legi propuse de executiv în contextul integrării europene.

Durata programului:                2012– 2016 

Data de începere:                                   07.2012

Data de finalizare                                   07.2016

Susținerea propusă Parlamentului se axează pe activitatea de supraveghere parlamentară în domeniul drepturilor omului, stabilirea unei organizații de femei parlamentare și promovarea interacţiunii sporite între Parlament şi cetăţeni, este complementară obiectivului în curs de desfășurare de a spori eficienţa Parlamentului în îndeplinirea funcțiilor și responsabilităților sale în îndeplinirea rolurilor de elaborare a legislației, de reprezentare şi control parlamentar. Programul adoptă o abordare cuprinzătoare pe termen lung a dezvoltării parlamentare. O atenție specială se acordă bugetului şi finanţării, integrării în Uniunea Europeană, comunicării cu cetățenii şi societatea civilă.

Parlamentul beneficiază, de asemenea,  de suportul UNICEF pentru consolidarea capacităţilor privind elaborarea, adoptarea şi monitorizarea legislației, a politicilor și a bugetelor care susțin drepturile femeii şi ale copilului.

Programul este administrat de PNUD, autoritatea principală fiind Consiliul de coordonare al programului, condus de vicepreşedintele Parlamentului şi de preşedintele Comisiei Electorale Centrale.  Consiliul de Coordonare se reunește o dată pe an. Pentru componenta electorală și cea parlamentară a Programului au fost create comitete directoare separate, care se convoacă o dată pe semestru. Activitățile planificate sînt coordonate, administrate și realizate de către echipa PNUD și de Parlamentul Republicii Moldova.

Proiectul PNUD „Susţinerea Dezvoltării Parlamentului Republicii Moldova”, perioada de implementare: decembrie 2009 – decembrie 2013, este parte integrantă a Programului.

______________________________________________________

Proiectul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Susţinerea Dezvoltării Parlamentului Republicii Moldova”

Proiectul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Susţinerea Dezvoltării Parlamentului Republicii Moldova”a fost elaborat şi a demarat urmare a solicitării de suport din partea Parlamentului Republicii Moldova, după evenimentele postelectorale din aprilie 2009. Bazîndu-se pe experienţa anterioară în dezvoltarea parlamentară şi utilizînd practicile de succes din alte ţări în acest domeniu, PNUD a efectuat o analiză preliminară a necesităţilor şi a propus o abordare comprehensivă şi de lungă durată pentru dezvoltare parlamentară, inclusiv consolidarea rolurilor legislative, de reprezentare şi de control al legislatorilor.
 
Perioada de implementare: decembrie 2009 – decembrie 2013
Buget: 3.000.000 mln. dolari SUA. Proiectul este finanţat de Guvernul Danemarcei, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova.
      
Obiectivele proiectului:  
·        Dezvoltarea capacităţilor instituţiei parlamentare în exercitarea funcţiilor principale (legislativă, de reprezentare şi de control) şi responsabilităţilor intersectoriale (drepturile omului, prevenirea conflictelor, lupta cu corupţia, implicarea politică a femeilor şi a minorităţilor naţionale, etc.);
·       Îmbunătăţirea managementului resurselor umane şi a infrastructurii de bază;
·       Îmbunătăţirea proceselor de planificare strategică a Parlamentului;
·       Consolidarea capacităţilor Parlamentului de a-şi exercita funcţiile de bază.
 
Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova: Dna. Kaarina IMMONEN
 
Informaţii suplimentare:
 
______________________________________________________
 
 
Programul comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Programul pentru susţinerea democraţiei”
Programul Comun al Consiliului Europei şi Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova răspunde necesităţilor autorităţilor în reformarea şi eficientizarea activităţii mecanismelor de protecţie ale drepturilor omului, consolidarea dialogului politic şi dezvoltarea mass-media pluraliste. Programul îşi propune aplicarea standardelor europene în activitatea sistemului judiciar, serviciului de urmărire penală, poliţiei, instituţiei ombudsmanului, mass-media şi Parlamentului Republicii Moldova.
 
Programul are şapte componente de bază, fiecare avînd un set de obiective specifice. 
Componenta VISuport pentru sporirea capacităţilor administrative şi politice ale Parlamentului Republicii Moldovaare drept scop consolidarea capacităţilor Parlamentului RM în următoarele domenii prioritare:
·         reprezentarea parlamentară;
·         elaborarea politicilor; 
·         procesul legislaţiei;
·         consolidarea funcţiei de control şi supraveghere.
 
Perioada de implementare: ianuarie 2010 – iulie 2011
 
Buget: 4.000.000 euro. Programul este finanţat în totalitate de Uniunea Europeană. Pentru realizarea obiectivelor Componentei a VI-a, a fost alocată suma de 400.000 euro (inclusiv 45.000 euro pentru echipament tehnic).
 
Şeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova: Ulvi AKHUNDLU 
 
 
Informaţii suplimentare:
 
______________________________________________________
 
Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova

Durata: 2016-2019

Buget: 4.300.000 USD

Beneficiari: Parlamentul Republicii Moldova, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și societatea civilă

Document de proiect: file cu acordul http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/strengthening-parliamentary-governance-in-moldova.html

Descrierea proiectului:

Proiectul are drept scop  consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în realizarea funcțiilor legislative, control și reprezentare cu un accent specific pe integrarea UE și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Proiectul acordă asistență directă comisiilor permanente și secretariatului parlamentului întru exercitarea mandatelor acestora. Intervențiile proiectului includ atât instruiri, asistență tehnică, publicații, schimb de experiență și oportunități de studiere a experienței altor Parlamente, cât și oferirea de echipament tehnic specializat. Prin intermediul acestui suport, Parlamentul va dispune de capacități îmbunătățite pentru consolidarea cadrului legal și exercitarea funcției de control parlamentar prin implicarea actorilor multipli, precum societatea civilă, asociațiile profesionale și publicul larg. Intervențiile proiectului vor promova şi vor încuraja egalitatea de șanse pentru participarea bărbaților și femeilor.

Obiective:

 • Fortificarea capacităţii Parlamentului de a examina în timp util proiectele de legi şi conformitatea acestora cu tratatele internaționale și legislația UE;
 • Consolidarea cooperării dintre Parlament și Guvern în vederea asigurării unui proces legislativ transparent, participativ și sensibil la dimensiunea de gen;
 • Consolidarea capacităților comisiilor permanente de a realiza eficient controlul parlamentar privind implementarea actelor legislative și a politicilor;
 • Suport secretariatului în alinierea structurii organizaționale, procedurilor interne și practicilor de lucru la necesitățile organului legislativ;
 • Consolidarea rolului grupurilor tematice multipartite (Platforma Femeilor Deputate, Biroul Național GOPAC și altele) în realizarea controlului parlamentar al legislației privind prisma egalității de gen și anticorupție;
 • Fortificarea capacității Secretariatului Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a oferi suport comisiilor din cadrul Adunării Populare a UTAG în revizuirea legislației;
 • Consolidarea capacității Secretariatului Parlamentului de a operaționaliza sistemul informațional de management al Parlamentului (e-Parlament), sporind accesul instituțional și transparența pentru a satisface cererea de informații din partea societății civile, mass-media și cetățenilor.

Rezultate scontate:

 • Parlamentul Republicii Moldova şi-a îmbunătăţit cadrul legislativ şi de responsabilizare, funcţionând într-o manieră eficace, incluzivă şi transparentă;
 • Parlamentul Republicii Moldova promovează şi protejează în mod eficient drepturile omului, egalitatea de gen și nediscriminarea, acordând o atenție sporită categoriilor marginalizate și celor vulnerabile;
 • Deputații în Parlament și comisiile permanente examinează mai eficient propunerile legislative, cât și bugetul anual; 
 • Deputații în Parlament și comisiile permanente realizează mai eficient controlul parlamentar asupra implementării politicilor și legislației, cu un accent deosebit pe angajamentele ce țin de ODD-uri și agenda de integrare europeană;
 • Parlamentul Republicii Moldova conlucrează mai eficient cu organizațiile societății civile, mass-media și cetățenii pe aspecte ce țin de agenda reformelor.
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe