Asistență externă
Observator European

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Concursul de selectare a unui candidat la funcție de membru în Consiliul de Integritate
ANUNŢ

cu privire la concursul de selectare a unui candidat la funcţia de membru în Consiliul de Integritate


În conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, Comisia juridică, numiri şi imunităţi anunță concursul de selectare a unui candidat la funcţia de membru în Consiliul de Integritate.


Poate fi numită în funcţia de membru în Consiliul de Integritate persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are capacitatea de exerciţiu deplină;

c) are studii superioare; 

d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 

e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

f) în privinţa căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;

g) în privinţa căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat vreo activitate politică;

i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

j) cunoaşte limba de stat;

k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.

Dosarul de participare la concurs include:

1) cererea pentru participare la concurs;

2) curriculum vitae (CV);

3) copia de pe buletinul de identitate;

4) copia de pe diploma de studii superiore sau echivalentul acesteia;

5) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deţine carnet de muncă;

6) declaraţia pe proprie răspundere privind întrunirea condiţiilor stabilite la art.12 alin.(3) lit.e)-h) şi k) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate şi privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, conform modelului din anexa la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui candidat la funcția membru în Consiliul de Integritate;

7) cazierul judiciar;

8) certificatul medical de sănătate;

9) declaraţia de integritate, conform anexei la Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;

10) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Dosarul de participare la concurs se depune personal de către candidat la Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi în perioada 25.11-07.12.2016, în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 09:00-16:30, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 105, bir. 926. Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dl Victor MOCANU, tel: 0 22 820535. e-mail: victor.mocanu@parlament.md. Secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități, tel: 0 22 820524.  

Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui candidat la funcția membru în Consiliul de Integritate poate fi accesat aici

 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe