Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Programul de activitate al Guvernului condus de Ion Chicu
PREAMBUL

Considerând statutul de guvern minoritar, instituit în scopul redresării situației precare în majoritatea domeniilor vieții social-economice din Republica Moldova, orizontul de timp al acestui Program se limitează la perioada pînă la alegerile prezidențiale din toamna anului 2020.

Programul reflectă viziunea guvernului referitor la acțiunile cu caracter imediat, necesar de întreprins în următoarele săptămâni pentru a restabili funcționalitatea Administrației Publice Centrale, afectată semnificativ pe durata ultimelor luni. Înregistrăm la moment cel mai scăzut nivel de încredere al cetățenilor în instituțiile publice și, implicit, în statul nostru. Setul de obiective imediate, care urmează a fi atinse cel tîrziu pănă la sfârșit de an vizează, în special, corectarea erorilor admise în procesul de reformare a justiției, impulsionarea acestui proces, iar în consecință - aducerea în fața legii și pedepsirea acelor, care au devalizat sistemul bancar al țării, punînd pe umerii cetățenilor o povara financiară enormă, acelor care au lipsit statul pe o jumătate de veac de unicul aeroport internațional din țară, sfidînd statul și întregul popor, acelor, care au acționat premeditat contra intereselor statului și cetățenilor Republicii Moldova. Vom acționa rapid și cu determinare pe dimensiunea combaterii criminalității și sporirii securității cetățenilor, or evoluția lucrurilor în acest domeniu este deosebit de gravă și se aseamănă foarte mult cu dezastrul anilor 90. Măsuri cu caracter neîntîrziat sunt necesare pentru a elabora, consulta cu mediul de afaceri și a promova pachetul de măsuri bugetar-fiscale pentru anul viitor, dar și legile bugetare anuale. Lipsa acestor documente la mijloc de noiembrie a compromis, deja, în mare parte planurile investiționale ale majorității entităților economice din țară. Se impune o rectificare de urgență a legii bugetului pentru anul 2019, pentru a asigura achitarea salariilor unor categorii de bugetari, în special din cadrul Autorităților Publice Locale. Țara este total nepregătită pentru perioada de iarnă, este incertă situația privind aprovizionarea cu gaze naturale după 1 ianuarie. În aceste condiții guvernul va întreprinde toate măsurile pentru a spori nivelul securității energetice a țării, pregătind și scenarii de rezervă. Vor fi întreprinse măsuri urgente pentru deblocarea exporturilor produselor agricole în direcția răsăriteană, inacțiunea guvernului precedent avînd semne vizibile de sabotaj în această privință.


Pe durata mandatului său Guvernul se va axa pe cîteva domenii prioritare, reflectate în acest Program. În baza acestor direcții prioritare și a evaluării situației curente în țară, guvernul va aproba întrun 30 de zile de la instaurare un Plan detaliat de acțiuni, cu termeni clari de implementare, indicatori de performanță cuantificabili, precum și instituții și funcționari responsabili de implementarea acțiunilor incluse în Plan.

Guvernul Republicii Moldova va avea drept obiectiv suprem îmbunătățirea calității vieții oamenilor. În acest scop vom intensifica relațiile noastre cu Uniunea Europeană, vom respecta toate angajamentele internaționale asumate în trecut, inclusiv Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și documentele semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Vom promova o politică externă echilibrată, consolidând statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Avem drept obiectiv consolidarea parteneriatelor strategice pe care țara noastră le edifică cu Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Totodată, vom continua și intensifica eforturile de aprofundare a relațiilor de prietenie cu țările vecine, România și Ucraina.OBIECTIVE IMEDIATE

În perioada imediat următoare după învestire, Guvernul va întreprinde unele măsuri rapide și determinate pentru a asigura guvernarea eficientă a treburilor în stat, care vor viza mai multe domenii importante, inclusiv:

I. JUSTIȚIA

 Ajustarea Conceptului de reformă a Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale ODIHR;
 Identificarea unui Procuror General independent și integru în conformitate cu legislația în vigoare;
 Identificarea și înlăturarea vulnerabilităților justiției în raport cu interesele nejustificate ale politicului, a businessului, dar și protejarea de presiunile grupărilor criminale;
 Investigarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor, care se fac vinovate de devalizarea sistemului bancar al țării, de punerea în aplicare a schemelor de delapidare a patrimoniului public și privat;
 Identificarea soluțiilor urgente în vederea neadmiterii unor blocaje în funcționalitatea puterii judecătorești;


II. ORDINEA PUBLICĂ

 Implementarea unui set de acțiuni urgente pentru stoparea creșterii nivelului criminalității grave și deosebit de grave în țară;
 Restabilirea și consolidarea capacităților instituționale și profesionale ale subdiviziunilor polițienești, prin identificarea și angajarea cadrelor cu pregătire profesională înaltă;
 Elaborarea și implementarea unui plan de măsuri eficiente pentru reducerea numărului accidentelor rutiereIII. ADMINISTRAREA PUBLICĂ

 Restabilirea funcționalității administrației publice centrale prin consolidarea managementului ministerelor la nivel de secretari de stat;
 Reangajarea în instituțiile publice a profesioniștilor tehnocrați disponibilizați de guvernul precedent pe criterii politice;
 Angajarea pe principii de profesionalism și meritocrație a conducătorilor de instituții publice, inclusiv Serviciul Vamal;
 Evaluarea eficienței structurii actuale a APC și reorganizarea ministerelor și instituțiilor pentru sporirea calității politicilor promovate și a serviciilor prestate pentru cetățeni și business;
IV. POLITICA EXTERNĂ

 Asigurarea în mod profesionist a continuității dialogului politic, economic, cultural și umanitar pro-activ al Republicii Moldova în capacitatea sa de subiect al relațiilor și dreptului internațional cu celelalte state ale comunității internaționale, în prim plan cu partenerii strategici și tradiționali ai țării noastre;
 Promovarea a unei politici externe echilibrate, prin continuarea procesului de implementare de-facto și plenare a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și Acordului de liber schimb (DCFTA), totodată, demarând procesul de restabilire a relațiilor pragmatice, strategice și mutual avantajoase cu Federația Rusă în conformitate cu interesele naționale ale Republicii Moldova;
 Întreprinderea acțiunilor necesare în vederea obținerii suportului politic din partea comunității internaționale în sensul facilitării procesului de reglementare politică definitivă a conflictului transnistrean;
 Demararea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării experienței existente pe plan extern, care ar putea fi utilă în procesul de recunoaștere internațională a statutului de neutralitate a Republicii Moldova;
 Aprofundarea gradului de comunicare cu reprezentanții diasporei moldovenești și identificarea modalităților adiționale de asistență a concetățenilor noștri, aflați în afara Republicii Moldova;
 Consolidarea capacităților funcționale și administrative ale MAEIE în vederea sporirii calității și eficienței serviciului diplomatic al Republicii Moldova;
 Scoaterea serviciului diplomatic al Republicii Moldova de sub influența partidelor politice, prin modificarea Legii privind serviciul diplomatic în sensul interzicerii afilierii politice a membrilor serviciilor diplomatice;
 Atragerea expertizei internaționale în vederea susținerii prioritare a procesului de reformă a justiției în sensul atingerii finalității plenare a acestui exercițiu complex spre beneficiul poporului Republicii Moldova;

V. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SECURITATE ENERGETICĂ

 Consultarea și promovarea proiectului de lege aferent inițiativei Președintelui Republicii Moldova cu privire la instituirea funcției de Avocat al antreprenorilor;
 Restabilirea funcționalității mecanismului de evaluare a impactului de reglementare în scopul evitării sporirii presiunii administrative asupra mediului de afaceri;
 Implementarea unui set de măsuri menite să reducă povara administrativă asupra mediului de afaceri.
 Asigurarea funcționalității sectorului termoenergetic pentru perioada rece a anului;
 Întreprinderea măsurilor menite să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova după 1 ianuarie 2020.

VI. FINANȚELE PUBLICE

 Elaborarea și consultarea cu reprezentanții businessului a proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2020, care ar stimula creșterea economică și atragerea investițiilor;
 Asigurarea executării Bugetului Public Național pentru anul 2019, inclusiv valorificarea surselor de finanțare a deficitului bugetar;
 Elaborarea, consultarea și aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020;
 Consultarea și aprobarea proiectului de modificare a Legii 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 Elaborarea și adoptarea cadrului normativ pentru asigurarea redistribuirii mijloacelor bugetare și achitării salariilor în sectorul bugetar, inclusiv pentru angajații din cadrul APL;


VII. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

 Consultarea și aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.
 Consultarea și aprobarea Legii Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020.
 Aprobarea cadrului normativ necesar pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020.
 Modificarea cadrului normativ în scopul majorării mărimii ajutorului social pentru perioada rece a anului.
 Identificarea mijloacelor bugetare pentru alocarea unui suport financiar unic în preajma Sărbătorilor de iarnă pentru pensionari și beneficiarii de alocații sociale de stat;
 Întreprinderea procedurilor necesare pentru amendarea cadrului normativ în vederea majorării salariilor angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;
 Restabilirea programelor cu caracter social anulate de guvernul precedent, inclusiv a programului ”Un doctor pentru tine”, etc.


VIII. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTURĂ

 Avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova;
 Aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv instituţiilor de învăţămînt superior de stat;
 Demararea consultațiilor cu Consiliul Rectorilor din Moldova pentru elaborarea Programului Național de susținere a învățământului superior;
 Finanțarea cu prioritate a sporturilor cu potențial de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo;
 Finalizarea lucrărilor la complexul Arena Chișinău, Aqua Center & Club de Tenis din municipiul Chișinău.

IX. SECTORUL AGRAR

 Deblocarea exporturilor de produse agroalimentare pe piața Federației Ruse cu extinderea listei exportatorilor de produse proaspete, băuturi alcoolice și produse conservate;
 Modificarea Legii 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural care să stimuleze investițiile în sectorul de post-recoltare și procesare a producției agricole (excluderea condiției de 50% de prezență a materiei prime proprii);
 Revizuirea regulamentului de subvenționare în agricultură și aprobarea acestuia până la sfârșitul anului;
 Modificarea cotelor și mecanismului de aplicare a TVA pentru producția agricolă cu scopul stimulării dezvoltării sectorului zootehnic și producerilor cu valoare adăugată sporită.


Lista măsurilor cu caracter neîntârziat nu este una completă și urmează a fi definitivată în după evaluarea complexă a stării de lucruri în toate domeniile.


DIRECȚII PRIORITARE DE ACTIVITATE

I. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT. REFORMA JUSTIȚIEI ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiective importante
 Promovarea continuă a reformei justiției, respectând recomandările Comisiei de la Veneția și ale ODIHR;
 Reorganizarea CSM şi a organelor din subordinea sa, în vederea selectării unor noi membri, care să dispună de suficientă credibilitate și legitimitate, pentru implicarea în procesul de reformare a justiției;
 Ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a judecătorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, în vederea curățării organelor de justiție de oameni corupți și vulnerabili;
 Revizuirea rolului Curții Supreme de Justiție;
 Revizuirea competențelor președinților instanțelor judecătorești;
 Eficientizarea sistemului informațional judecătoresc, în vederea excluderii intervenției factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor;
 Eficientizarea răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor;
 Modernizarea sistemului de recurs;
 Revizuirea cadrului legal cu privire la modul și condițiile de numire și promovare în funcția de judecător și procuror;
 Crearea unei judecătorii specializate anticorupţie de primă instanţă și crearea unor complete anticorupție în cadrul Curții de Apel Chișinău şi Curții Supreme de Justiție;
 Uniformizarea practicii judiciare şi respectarea principiului securităţii raporturilor juridice;
 Crearea unor instrumente legale pentru monitorizarea stilului de viață al procurorilor și judecătorilor;
 Ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinare și extraordinare a procurorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, în vederea curățirii organelor procuraturii de oameni corupți și vulnerabili;
 Ajustarea sancţiunii penale pentru infracţiunile de corupţie;
 Revizuirea cadrului legal referitor la componența Consiliului Superior al procurorilor;
 Revizuirea cadrului legal referitor la competențele organelor de autoadministare ale sistemului procuraturii în vederea fortificării capacităţilor şi asigurarea independenţei;
 Uniformizarea modalităţii de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi asigurarea interoperaţionalizării bazelor de date;
 Îmbunătăţirea organizării şi administrării sistemului asistenţei juridice garantate de stat;
 Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei;
 Stabilirea clară şi transparentă a tarifelor pentru serviciile prestate;
 Stabilirea unor criterii clare şi transparente de accedere în profesie bazate pe merit;
 Implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor conexe sistemului justiţiei;
 Stabilirea unor prevederi clare privind plafonarea numărului de acțiuni procesuale la care poate participa un avocat pe parcursului unei săptămâni, dar și stabilirea unor reguli previzibile de rambursare a onorariilor încasate de către avocat din contul persoanei care a pierdut procesul în contul persoanei ce a avut câștig de cauză;
 Fortificarea mecanismelor de răspundere civilă şi disciplinară;
 Evaluarea cadrului legal în vederea excluderii lacunelor ce favorizează influențele externe asupra activității procurorilor și judecătorilor și revizuirea cadrului legal în acest sens;
 Înăsprirea pedepselor pentru comportamentul contrar normelor etice al judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti în raport cu alte persoane, în scopul combaterii actelor de corupţie;
 Fortificarea unităţilor responsabile de asigurare a securităţii interne;
 Fortificarea sistemului avertizorilor de integritate (din interiorul şi exteriorul sectorului);
 Publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea actorilor din sectorul justiţiei pentru acte de corupţie;
 Modificarea legislației în vederea eficientizării activității Agenției Naționale de Integritate, Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție în lupta cu corupția în domeniul justiției;
 Garantarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente, inclusiv prin construcția unui nou penintenciar;
 Identificarea soluțiilor pentru neadmiterea utilizării excesive a măsurii preventive – arestul preventiv, inclusiv prin implementarea unor măsuri disciplinare și pecuniare pentru cei ce abuzează de acest instrument;
 Revizuirea cadrului legal cu privire la taxele și onorariile notarilor, administratorilor ai insolvabilității, executorilor judecătorești etc;
 Introducerea unor sancțiuni dure pentru încălcarea dreptului la educație al copiilor;
 Revizuirea cadrului legal în vederea fortificării libertăților fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare și neadmiterea limitării nejustificate accesului la informație;
 Consolidarea rolului de watch-dog al organizațiilor societății civile și neadmiterea implicării lor în activități politice.


II. ORDINEA PUBLICĂ ȘI SECURITATEA CETĂȚENILOR

Obiective importante

 Îmbunătățirea sistemului de pregătire inițială și continuă a poliștilor, cu accent pe pregătirea practică. Unificarea sistemului de pregătire la nivel de MAI sub umbrela Academiei Ștefan cel Mare;
 Extinderea implementării conceptului de Activitate Polițienească comunitară la nivel național, reorientând activitatea represivă a subdiviziunilor polițieneaști către una proactivă;
 Reorganizarea conceptului de patrulare la nivel național;
 Planificarea resurselor umane și logistice în baza analizelor tactice;
 Dezvoltarea curriculei unice de pregătire inițială a angajaților Poliției;
 Eficientizarea procesului de planificare strategică și operațională la nivelul MAI, departamental și teritorial;
 Perfecționarea sistemului de monitorizare, care actualmente este ineficient și nu este dublat de evaluarea corelativă a planurilor/programelor//acțiunilor;
 Conceptualizarea la nivelul MAI a domeniului managementului operațional și delimitarea clară a competențelor;
 Dezvoltarea modelului instituțional de asigurare a compatibilităților și corespondențelor între structurile dispuse la diferite niveluri ierarhice;
 Reorganizarea unor subdiviziuni strategice și operaționale ale Poliției și operaționalizarea acestora;
 Revizuirea managementului resurselor umane și crearea condițiilor atractive și competitive pentru noii angajați;
 Delimitarea clară a competențelor de asigurare a ordinii și securității publice între Poliție și carabinieri, precum și ale celorlalte structuri ale MAI cu atribuții în domeniu;
 Crearea mecanismelor instituționalizate de consultare formală și asigurare a participării autorităților publice locale și a comunității la gestionarea domeniului ordinii și securității publice;
 Eficientizarea dirijării operaționale în cadrul SPCSE pentru a asigura integrarea deplină a structurilor regionale;
 Dezvoltarea sistemului PSO necesar desfășurării activităților specifice;
 Eficientizarea managementului operațional în cadrul DPF sub aspect de funcționare a centrelor de coordonare regionale/locale, deficitelor de compatibilitate și interoperabilitate; capacității limitate de acțiune a echipelor mobile și absenței structurilor de intervenție;
 Revederea cadrului organizatoric și funcțional al managementului operațional la nivel de IGP, care este învechit sau revizuit pe segmente;


III. POLITICA EXTERNĂ
Obiective importante

 Promovarea unei politici externe coerentă, consecvente și echilibrate în scopul consolidării relațiilor cu partenerii internaționali, axându-se în principal pe aprofundarea paralelă a relațiilor atât cu Westul, cât și cu statele din Est;
 Intensificarea eforturilor pe plan extern în vederea identificării modalităților optime pentru țara noastră în eventualitatea obținerii recunoașterii internaționale a statutului de neutralitate militară a Republicii Moldova;
 Concentrarea eforturilor în vederea asigurării unui climat internațional favorabil pentru identificarea soluției politice finale a conflictului transnistrean, precum și finalizarea acestui exercițiu în mod pașnic și durabil în conformitate cu principiul respectării integrității teritoriale a Republicii Moldova în limitele frontierelor internațional recunoscute;
 Continuarea eforturilor privind asigurarea retragerii ordonate, complete și definitive a trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Republicii Moldova;
 Implementarea plenară a prevederilor Acordului de Asociere și ale Acordului de liber schimb (DCFTA) cu Uniunea Europeană și aprofundarea relațiilor bilaterale cu statele sale membre;
 Demararea exercițiului de examinare a capacităților reale ale Republicii Moldova deja pentru inițierea programului național de implementare a Criteriilor Uniunii Europene de la Copenhaga;
 Restabilirea relațiilor pragmatice, mutual avantajoase cu Federația Rusă, pledând pentru acordarea unui caracter strategic ale acestora în conformitate cu prevederile Tratatului de prietenie și cooperare în vigoare. Guvernul se va ghida în acest proces de strictă respectare și protejare a intereselor naționale ale Republicii Moldova;
 Menținerea relațiilor strategice cu Statele Unite ale Americii;
 Consolidarea relațiilor speciale ale Republicii Moldova cu statele vecine: România și Ucraina. Guvernul va întreprinde acțiunile necesare pentru finalizarea cât de curând posibil a conexiunii Republicii Moldova la rețelele energetice europene, diversificându-și, astfel, sursele energetice;
 Impulsionarea relațiilor bilaterale cu statele-membre ale Uniunii Europene. În contextul ieșirii Marii Britanii din componența Uniunii Europene devine importantă finalizarea negocierilor acordurilor bilaterale în vederea menținerii și aprofundării relațiilor comercial-economice cu Marea Britanie;
 Reluarea dialogului permanent cu structurile Comunității Statelor Independente și, în corespundere cu interesele naționale ale Republicii Moldova, antrenarea în activitatea acestora (cu excepția cooperării în domeniul militar) în vederea asigurării accesului liber a mărfurilor și serviciilor moldovenești pe piața CSI spre beneficiul producătorilor naționali;
 Valorificarea statutului de stat-observator la Uniunea Economică Euroasiatică în vederea identificării noilor oportunități pentru exporturile Republicii Moldova în acest spațiu economic;
 Aprofundarea relațiilor strategice cu Republica Turcă în conformitate cu prevederile Declarației privind caracterul strategic al relațiilor bilaterale prin organizarea primei ședințe a comitetului mixt la nivel de șefi de state;
 Promovarea unei diplomații economice pro-active și realizarea acțiunilor și mecanismelor adiționale pentru atragerea investițiilor străine și promovarea exportului de mărfuri și servicii, în special prin valorificarea atât a potențialului Acordului de Liber Schimb (DCFTA).
 Încheierea procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei (durează deja 24 ani) și trecerea la etapa postmonitorizare;
 Consolidarea mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor și ale agenților economici ai Republicii Moldova peste hotare;
 Consolidarea relațiilor și participarea consecventă în activitatea organizațiilor internaționale, regionale și subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, OCEMN, SEECP, ICE, GUAM, etc.) pentru promovarea intereselor și priorităților naționale, îmbunătățirea imaginii și sporirea credibilității Republicii Moldova în cadrul acestora și pe arena internațională, precum și asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de modernizare a țării.IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Obiective importante
 Restabilirea dialogului între autoritățile publice și exponenții mediului de afaceri, în special în procesul de elaborare și promovare a politicilor cu impact fiscal și regulatoriu;
 Elaborarea strategiei naționale de dezvoltare ‚Moldova 2025’ si instrumentele de implementare ale acesteia. Schimbarea structurala a economiei naționale prin modificarea modelului de creștere economică, și anume: înlocuirea modelului bazat pe consumul alimentat de remitențe, în favoarea unui model dinamic bazat pe specializare inteligenta si transformări ample a mediului științific si a celui economic;
 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului turismului în Republica Moldova;
 Definirea domeniilor prioritare de specializare inteligenta. Selectarea domeniilor de nișă și inovație, pachetelor de intervenție pentru sporirea capacității resurselor si a potențialului local și evidențierea celui mai bun mod de execuție;
 Îmbunătățirea mediului de afaceri pentru a majora numărului de întreprinderi fiabile motivate să investească in Moldova si sa implementeze inovații, capabile să creeze locuri de muncă atractive, să asigure productivitate înaltă și producție competitivă orientată spre export.
 Stimularea exportului de produse cu valoare adăugată înaltă. Implementarea modelului de dezvoltare economică calitativă si valorificarea potențialului de export al producătorilor autohtoni.
 Dezvoltarea capacității infrastructurii de certificare a calității produselor, menite să faciliteze exporturile și să încurajeze implementarea tehnologiilor avansate la întreprinderile autohtone, inclusiv în agricultură, astfel încât să fie asigurată securitatea consumului.
 Încurajarea inițierii afaceri noi - Start up (în special pentru tinerii și femeile) prin oferirea de finanțări, co-participării, granturi și dezvoltării capacității de îndrumare.
 Evaluarea eficacității facilităților existente si introducerea noilor tipuri de subvenții pentru stimularea dezvoltarea sustenabila a economiei, si care duc la creșterea veniturilor la buget (facilitățile trebuie sa motiveze achitarea impozitelor si majorarea valorii adăugate).
 Atragerea investițiilor străine și locale, in dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri și servicii. Implementarea proiecte axate pe parteneriatul internațional în domeniul industriei, infrastructurii, inovațiilor, etc.. Investițiile externe trebuie să fie cât mai puțin legate de majorarea obligațiunilor financiare externe ale statului.
 Participarea activă (cu prezentări) la forumurile si evenimente investiționale din afara tarii
 Facilitarea creării noilor locuri de muncă si creșterii salariilor.
 Ajustarea curriculumul instituțiilor de învățământ cu necesitățile mediului de afaceri;
 Sporirea accesului spre resurse creditare;
 Evaluarea oportunității creării unei instituții financiare de dezvoltare - Banca/Fondul de Dezvoltare/Investiții/ a Moldovei;
 Animarea activității Bursei de valori;
 Implementarea unor proiecte investiționale majore de modernizare a infrastructurii drumurilor;
 Restructurarea ÎS Calea Ferată din Moldova;
 Deschiderea pe durata mandatului a cel puțin încă unui aeroport internațional;
 Sporirea securității energetice a țării prin finalizarea construcției gazoductului Iași-Chișinău;
 Implementarea proiectului de interconectare energetică cu Uniunea Europeană.

V. FINANȚELE PUBLICE

Obiective importante
 Respectarea incontestabilă a calendarului bugetar prin promovarea în termenii prevăzuți de legislație a documentelor de politici fiscale și vamale, Legilor bugetare anuale;
 Respectarea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin tratatele și convențiile internaționale, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu donatorii externi și organizațiile internaționale de finanțare;
 Consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, pentru a întreprinde toate acțiunile posibile întru sporirea competitivității economiei naționale la nivel regional;
 Menținerea unui dialog constructiv cu autoritățile administrației publice locale, respectând principiile autonomiei financiare și decizionale locale, în limita cadrului legal;
 Aprobarea în primul semestru 2020 a Cadrului de cheltuieli pe termen mediu, care ar spori previzibilitatea politicilor bugetar-fiscale – factor important pentru atragerea investiților în economia țării;
 Promovarea în Parlament a proiectului noului Cod Vamal, care este o condiție asumată de Republica Moldova la semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană;
 Extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor;
 Îmbunătățirea procesului de evidență a contribuabililor prin dezvoltarea Registrului contribuabililor și Registrului salariaților;
 Asigurarea schimbului de informații cu administrațiile fiscale străine în baza standardelor internaționale ale Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale;
 Identificarea și reducerea decalajului fiscal și vamal pentru segmentele economiei naționale cu riscuri sporite de evaziuni;
 Consolidarea și extinderea aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice.
 Implementarea Sistemului Informațional Automatizat „e-factura” în achiziții publice.

VI. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
Obiective importante
 Consolidarea și diversificarea prestațiilor sociale în scopul sporirii măsurilor de protecție socială a persoanelor în etate și cu dizabilități;
 Asigurarea cetățenilor care activează peste hotarele Republicii Moldova cu dreptul la pensie și alte drepturi de asigurări sociale prin intensificarea dialogului cu Statele de destinație a lucrătorilor migranți;
 Politici pro-active de susținere a familiilor cu copii și a copiilor rămași fără ocrotire părintească;
 Îmbunătățirea măsurilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități;
 Asigurarea accesului persoanelor aflate în situație de dificultate la servicii sociale de calitate;
 Consolidarea programului de ajutor social în scopul țintirii celor mai defavorizate familii;
 Ajustarea cadrului normativ la standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și asigurării egalității de gen;
 Promovarea politicilor naționale privind securitatea și dezvoltarea demografică;
 Asigurarea accesului pacienților la servicii de calitate de care au nevoie, atunci cînd au nevoie și acolo unde au nevoie;
 Consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul sănătății publice;
 Intensificarea măsurilor de prevenire a bolilor comunicabile și non-comunicabile;
 Îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a prestatorilor de servicii medicale în baza rezultatelor și performanțelor realizate, ceea ce va spori alocarea eficientă a fondurilor publice;
 Organizarea și contractarea serviciilor medicale în funcție de necesitățile populației, prin procurarea strategică a serviciilor medicale;
 Transparentizarea modalității de formare a prețurilor la medicamente;
 Asigurarea accesului la medicamente compensate prin revizuirea listei medicamentelor compensate;
 Implementarea mecanismelor de asigurare ritmică a instituțiilor medicale cu medicamente și dispozitive medicale pentru funcționarea eficientă a instituțiilor medicale și eradicarea rîndurilor de așteptare la servicii medicale;
 Îmbunătățirea condițiilor de muncă și motivare corespunzătoare a angajaților din sistemul de sănătate;
 Promovarea instrumentelor de eradicare a plăților neformale în sistemul de sănătate;
 Intensificarea acțiunilor privind îmbunătățirea relației medic-pacient;
 Modernizarea legislației muncii în scopul eficientizării raporturilor de muncă și asigurării garanțiilor pentru angajați și angajatori;
 Ajustarea legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la Directivele Uniunii Europene și Convențiile OIM;
 Consolidarea rolului Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul securității și sănătății la locul de muncă;
 Restabilirea și asigurarea dialogului social;
 Întreprinderea acțiunilor în vederea încheierii Acordurilor privind migrația forței de muncă în scopul reglementării migrației și respectării drepturilor lucrătorilor migranți.

VII. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT

Obiective importante

 Realizarea unei analize pentru adaptarea cadrului normativ în vederea realizării condițiilor pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
 Întărirea capacităţii de monitorizare, evaluare a sistemului de educație;
 Regândirea modalităților de avansare în carieră pentru cadrele didactice, astfel încât aceasta să se realizeze în baza unor criterii și procese relevante;
 Debirocratizarea activităţii cadrelor didactice şi realizarea unui proces educaţional centrat pe nevoile elevului;
 Continuarea reformei curriculare și înnoirea manualelor, cu asigurarea concomitent a formei printate și digitale;
 Transparentizarea procedurilor de achiziții publice a manualelor şcolare;
 Elaborarea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care să asigure: educaţia civică, educaţia cultural artistică şi ştiinţifică, educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia rutieră, educaţia pentru dezvoltarea durabilă;
 Prevenirea și combaterea violenței în școli;
 Aplicarea efectivă a metodologiei pentru combaterea segregării școlare;
 Asigurarea învăţământului pentru minorităţile naţionale și pentru grupurile dezavantajate;
 Crearea cadrului normativ favorabil alimentării sănătoase a copiilor;
 Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței adresate elevilor cu potențial deosebit;
 Extinderea parteneriatelor cu partenerii socio-economici cu scopul dezvoltării programelor din învățământul profesional dual.
 Creșterea autonomiei universitare, concomitent cu întărirea responsabilității și transparenței în instituțiile de învățământ superior;
 Inițierea unui proiect de lege privind consorțiile universitare;
 Creșterea calității și relevanței programelor de studii universitare;
 Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea de alegeri corecte și imparțiale la nivelul conducerii universităților;
 Crearea mecanismelor funcționale pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților;
 Elaborarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea studiilor doctorale;
 Demararea procesului de evaluare școlilor doctorale;
 Întărirea prestigiului internațional al universităților din Republica Moldova, în vederea atragerii studenților străini, precum și consolidarea relaţiilor tradiţionale existente între Moldova şi diferitele organisme internaţionale în domeniul educaţiei şi cercetării;
 Crearea unui cadru instituțional coerent și a unui plan de măsuri în vederea valorificării potențialului absolvenților de învățământ superior și cercetătorilor din diaspora moldovenească.
 Inițierea unei evaluări a institutelor naționale de cercetare și dezvoltare;
 Demararea procesului de cartografiere a infrastructurii de cercetare;
 Inițierea programelor de cercetare specifice noilor tehnologii;
 Elaborarea unor politici eficiente de stimulare a consumului cultural;
 Îmbunătățirea și modernizarea sistemului de achiziții de creații culturale, care să înlesnească intrarea în patrimoniul național al creațiilor contemporane de valoare;
 Lansarea unui program de analiză a investițiilor strict necesare în infrastructura culturală: muzee, teatre, biblioteci, săli de spectacole, galerii, sedii ale uniunilor de creație;
 Elaborarea unui program de susținere a industriei cinematografice din Republica Moldova și revigorarea rețelei cinematografice din țară;
 Elaborarea unui cadru normativ transparent de încurajare a creațiilor din domeniul culturii scrise naționale;
 Sprijinirea colectivităților locale privind creșterea capacității instituționale, bugetare și tehnice de încurajare, gestiune, protecție și promovare a culturii locale și a patrimoniului cultural local și național;
 Încurajarea investițiilor private în patrimoniul cultural imobil.
 Crearea unui program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și financiară a acestora;
 Promovarea educației sportive și de voluntariat în școli;
 Promovarea sportului de masă și dezvoltarea de infrastructură sportivă accesibilă pentru toți cetățenii țării;
 Dezvoltarea de competiții sportive școlare și universitare și a unui spirit competitiv constructiv în special pentru elevi și studenți;
 Dezvoltarea şi susținerea practicării continue a activităților fizice şi sportive cu implicarea administrației publice locale.
VIII. SECTORUL AGRAR ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Obiective importante
 Elaborarea și aprobarea noului Cod Funciar;
 Eficientizarea sistemului de asigurări în agricultură și majorarea suportului statului;
 Stabilirea unui nou sistem privind acordarea despăgubirilor in agricultură;
 Eliminarea barierelor netarifare în cadrul exportului produselor agroalimentare, în special a fructelor și legumelor;
 Simplificarea procedurilor de certificare fitosanitară pentru exportul produselor horticole;
 Fortificarea/îmbunătățirea sistemului de testare și înregistrare a soiurilor noi de plante;
 Simplificarea și diminuarea termenelor de testate a fertilizanților și produselor de uz fitosanitar;
 Elaborarea cadrului legislativ cu privire la Agricultura ecologică;
 Inițierea măsurilor pentru restabilirea fâșiilor forestiere de protecție;
 Implementarea tehnologiilor moderne de protecție antigrindină;
 Elaborarea si adoptarea Legii Zootehniei;
 Revitalizarea sectorului zootehnic prin subvenționarea din partea statului a noilor tehnologii și a procurărilor de animale de prăsilă, cu accent pe producerea laptelui și a cărnii;
 Stimularea integrării producției vegetale cu producția animală pentru valorificarea superioară a potențialului agricol care sa asigure consumul intern şi reducerea importurilor pe fiecare produs în parte;
 Orientarea investițiilor pentru fortificarea lanțului valoric şi a infrastructurii de prelucrare a producției agricole şi modernizare a industriei de prelucrare prin crearea unui sistem de întreprinderi mici şi mijlocii de procesare, păstrare şi ambalare a produselor agroalimentare;
 Întreprinderea masurilor ce se impun întru acreditarea şi certificarea laboratoarelor de referință din sistemul fito-sanitar şi sanitaro-veterinar la diverse sisteme de management a calității întru fortificarea încrederii partenerilor străini în calitatea produselor moldoveneşti;
 Fortificarea sistemului de consultanta şi extensiune agricolă prin susținerea financiară de la bugetul de stat;
 Fortificarea sistemului de cercetare şi învăţământ agrar şi Adaptarea acestuia la nevoile agriculturii;
 Creșterea competitivității producției agricole prin stimularea asocierii producătorilor și investițiilor în agricultură cu valoare adăugată înaltă (scutirea de plata taxelor și accizelor la importul echipamentelor destinat HVA);
 Protejarea pieței interne a produselor autohtone: Impunerea măsurilor de salvgardare a pieței interne pentru produsele lactate (care se vor încadra în Acordurile negociate la OMC);
 Elaborarea și implementarea programului de fructe în școli, în baza căruia să educăm consumul sănătos de fructe în rândul copiilor.
 Elaborarea strategiei naționale cu privire la Protecția mediului înconjurător;
 Ajustarea cadrului normativ în conformitate cu prevederile Legii deșeurilor 209/2016 și Legii privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman;

IX. SECURITATE ȘI APĂRARE

Obiective importante
 Transformarea sectorului de securitate și apărare în conformitate cu interesele naționale ale Republicii Moldova, în baza principiului neutralității permanente și a noilor provocări la adresa securității naționale, regionale și globale;
 Actualizarea documentelor de politici în domeniul securității și apărării naționale în contextul realizării unei politici de securitate echilibrate;
 Dezvoltarea mecanismelor de planificare și reacție rapidă (early warning) în domeniul securității și apărării naționale. Întărirea sistemelor de management și monitorizare în timp real a situațiilor de criză;
 Reevaluarea competențelor organelor securității statului prin definirea clară a atribuțiilor, evitarea dublărilor de competențe și creșterea abilităților de anticipare a riscurilor de securitate;
 Eficientizarea procesului decizional în cadrul guvernării sistemului de securitate și apărare națională. Extinderea transparenței decizionale și financiare a instituțiilor din sectorul de securitate și apărare;
 Îmbunătățirea cadrului legal privind protecția socială a militarilor, colaboratorilor organele securității statului și familiilor acestora, a veteranilor Forțelor Armate și a participanților la conflictele militare;
 Asigurarea măsurilor de creștere a calității vieții, a protecției sociale și de îmbunătățire a condițiilor de serviciu în cadrul organelor sistemului de securitate și apărare națională;
 Dezvoltarea parteneriatelor bilaterale și multilaterale în domeniul apărării și securității naționale cu partenerii strategici ai Republicii Moldova în baza principiului neutralității permanente;
 Îmbunătățirea capacităților de informații, contrainformații și securitate în cadrul noilor media și tehnologii de comunicare;
 Dezvoltarea capacităților de asigurare a securității informaționale, cibernetice și de comunicare strategică a Republicii Moldova;
 Eficientizarea utilizării capacităților comune regionale de control și apărare a spațiului aerian național;
 Asigurarea participării Armatei Naționale la misiunile internaționale de pacificare cu respectarea principiului neutralității permanente;
 Dezvoltarea capabilităților militare critice necesare asigurării apărării naționale;
 Asigurarea condițiilor de păstrare, a siguranței și a integrității armamentului și patrimoniului militar.


X. REINTEGRAREA TĂRII

Obiective importante
 Intensificarea cooperării cu partenerii internaționali în formatul ”5+2” pentru formarea consensului privind formula de reintegrare a țării;
 Aprofundarea cooperării cu Ucraina, incelusiv în managementul comun al frontierei
 Identificarea și implementarea unor noi proiecte cu caracter social-economic, menite să contribuie la armonizarea relațiilor dintre părți;
 Extinderea serviciilor publice pentru locuitorii din stânga Nistrului și apărarea drepturilor omului


Lista priorităților de bază în activitatea guvernului pe durata acestui mandat nu se limitează doar la domeniile strategice specificate mai sus. În egală măsură atenția și eforturile Guvernului se va concentra și pe alte direcții de importanță majoră, inclusiv politica statului pentru reducerea migrației populației și soluționarea problemelor demografice, consolidarea de mai departe a relațiilor și armoniei interetnice pe teritoriul țării, continuarea ajustării cadrului legal național în contextul prevederilor Legii „Despre statutul juridic special al Găgăuziei”, consolidarea autonomiei Autorităților Publice Locale, dezvoltarea prioritară a sectoarelor economice cu potențial sporit de generare a valorii adăugate, inclusiv sectorul IT, precum și asupra altor domenii importante cu caracter social, economic și politic.

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"