Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului inițiază concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. 

Candidat la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului poate fi persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

c) deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;

d) are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;

e) se bucură de o reputație ireproșabilă;

f) cunoaște limba română; 

g) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;

h) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere; 

i) nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile; 

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.


În perioada 31 mai -30 iunie 2023 candidații pot depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs. 

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte (inclusiv cu titlu confirmativ):

1) Cerere de participare la concurs;

2) Curriculum vitae;

3) Scrisoare de motivație redactată în limba română ce urmează să conțină suplimentar:

- viziunea asupra activității instituției Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;

- contribuția personală sau realizări personale în domeniu;

4) Dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);

5) Studii superioare (copia diplomei/licenței de studii și, opțional - alte acte de studii);

6) Acte ce confirmă vechimea în muncă de cel puțin 10 ani;

7) Referință de la două persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon);

8) Certificat de sănătate (adeverința medicală 086);

9) Cazierul judiciar;

10) Declarație pe proprie răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;

11) Consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia specială şi/sau alte autorități antrenate în proces;

12) Declarație de avere şi interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.

Persoanele responsabile pentru recepționarea dosarelor: 

1. Aliona Prisăcaru – relații la tel. 022 820 537 

adresa electronică – Aliona.Prisacaru@parlament.md.


2. Vera Onica – tel. 022 820 563; mob. 060003279

adresa electronică – Vera.Onica@parlament.md 

DECIZIE

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"