Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Anunțuri
ANUNŢ privind organizarea concursului public pentru selectarea candidatului la funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

În conformitate cu art.10 al Legii nr.174/2017 cu privire la energetică, Comisia economie, buget şi finanţe anunţă concursul public pentru selectarea candidatului la funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

1.Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;

b) să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică;

c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

d) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;

e) să cunoască limba română și limba engleză ;

f) să nu fie membru al vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs;

g) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

2. Candidatul la funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică urmează să depună un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):

a) cerere de participare la concurs;

b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c) curriculum vitae;

d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare şi, opţional alte acte de studii;

e) dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);

f) cazierul judiciar (sau declaraţia pe proprie răspundere);

g) scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba română, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;

h) declaraţia pe proprie răspundere a lipsei sau existenţei conflictului de interese;

i) declarație pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic.

3. Criteriile de selectare :

a) studii în domeniu- 10 puncte ;

b) experiența în sectoarele reglementate - 10 puncte .

 Energetică (energie electrică, energie termică, energie regenerabilă, gaze naturale şi produse petroliere), serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Se vor evalua experienţa relevantă şi performanţele candidaţilor. Evaluatorul va ţine cont de performanţa şi ponderea în sistem a organizaţiei (întreprindere, instituţie publică, instituţie internaţională, etc.) în care a activat candidatul. Se va acorda prioritate experienţei de colaborare cu instituţiile de reglementare - naționale și internaționale, inclusiv de monitorizare a activității acestora.

c) experiență managerială (în funcție decizională) - 10 puncte.

Existenţa şi evaluarea experienţei în funcție managerială. Va fi evaluată capacitatea de luare a deciziilor, capacitatea de lucru în echipă, și abilitățile de gestionare a crizelor. 

Evaluatorul va ține cont atât de complexitatea organizației în care a activat candidatul, cât și de rolul acestuia în interiorul organizației.

d) reputație ireproșabilă și integritate - 20 puncte.

Va fi evaluată reputația și integritatea candidatului, în baza informației disponibile în instituțiile statului, cât și a informației obiective disponibile în spațiul public. Va fi evaluată capacitatea candidatului de a crește nivelul de încredere în instituție;

e) viziunea în raport cu dezvoltarea și reformarea ANRE - 10 puncte.

Va fi evaluată viziunea candidatului vizavi reformarea ANRE și a sectorului energetic în general, dezvoltarea sectorului și capacitatea acestuia de a contribui la depășirea provocărilor din sector;

f) cunoașterea pieței energetice (probat prin elaborarea de studii, cercetări, propuneri de politici) - 15 puncte.

Cunoștințele aprofundate despre piața energetică vor fi evaluate în baza activității anterioare a candidatului, a studiilor, cercetărilor și a propunerilor de politici formulate de candidat fie independent, sau ca fiind parte dintr-o echipă de experți;

g) cunoașterea legislației sectoriale și a obligațiilor Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere - 15 puncte.

 Va fi evaluată familiaritatea candidatului cu legislația sectorială și cu prevederile relevante ale Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană;

h) experiență internațională (proiecte internaționale, experiență de lucru în       organizații internaționale, etc) - 10 puncte.

Pentru punctaj maxim, candidatul va demonstra experiență de lucru în cadrul organizațiilor internaționale, sau experiență în gestiunea proiectelor.

4. Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia  economie, buget și finanțe pe adresa: MD- 2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 9, biroul 917 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md , în perioada 12.04.2023 – 19.05.2023, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dn Dorin BARCARI, tel. : 022 820 238. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

 Concursul de selectare a candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administrație al  Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  se organizează de către Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova şi se desfăşoară în mod public. Procedura de desfășurare a concursului este stabilită în Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea candidatul funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, care este publicat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova   www.parlament.md.


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"