Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Relații cu cetățeanul
Diplomaţie parlamentară > Proiectul Twinning
Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE - 13 ENPI OT 02 17 (MD/28)

 
 
Propunerile de modificare a Regulamentului Parlamentului au fost discutate în cadrul unei mese rotunde organizate de Proiectul Twinning, finanțat de Uniunea Europeană 
 
Chișinău, 13 februarie 2018 – Masa rotundă, desfășurată în incinta Parlamentului Republicii Moldova, a facilitat o discuție interactivă cu privire la modificările propuse la Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, ca un prim pas de îmbunătățire a procedurilor parlamentare în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE. 

Experții, dl Štěpán Pecháček, Director al Institutului Parlamentar, Parlamentul Republicii Cehe; dl László Juhász, Șef al Secretariatului Comisiei pentru Afaceri Europene, Adunarea Națională a Ungariei; dna Katarína Kubišová, Șef Direcție educație și cercetare parlamentară, Consiliul Național al Republicii Slovace și dl Bartosz Pawłowski, Consilier juridic, Seimul Poloniei, au elaborat un raport ce conține propuneri de modificări la Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, precum și argumentarea acestora. Modificările propuse au scopul de a consolida funcțiile legislativă și de control ale Parlamentului în procesul de armonizare a legislației și s-au bazat pe cele mai bune practici ale statelor membre UE și experiența relevantă a fostelor state candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum și pe situația actuală din Parlamentul Republicii Moldova. 

În discursul său, dl Štěpán Pecháček a subliniat că un proces eficient de armonizare a legislației presupune desemnarea unei comisii parlamentare responsabile de evaluare a proiectelor de legi din perspectiva armonizării acestora cu legislația UE. Prin urmare, este absolut necesar să fie garantată în permanență existența, în Parlamentul Republicii Moldova, a unei comisii parlamentare responsabile de chestiunile legate de Uniunea Europeană, fără a presupune în mod necesar crearea unei noi comisii parlamentare pentru acest scop.   

La masa rotundă au participat dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai Direcției Generale Juridice, ai Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai Centrului de Armonizare a Legislației. Masa rotundă a facilitat un schimb valoros de opinii și idei între funcționarii Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova și experții Proiectului Twinning cu privire la modalitățile de îmbunătățire a procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 
 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   *** 

Amendments to the Rules of Procedure discussed during a roundtable organized by the EU-funded Twinning Project

Chisinau, 13 February 2018 - The roundtable, organized in the Parliament of the Republic of Moldova, facilitated an interactive discussion on tailor-made amendments to the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Moldova as a step towards optimizing the parliamentary procedure of EU legal approximation. 

The experts, Mr. Štěpán Pecháček, Director of Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic; Mr. László Juhász, Head of Secretariat of EU Affairs Committee, Hungarian National Assembly; Ms. Katarína Kubišová, Head of Parliamentary Research and Education Division, National Council of the Slovak Republic; and Mr. Bartosz Pawłowski Legal Counsellor, Sejm of the Republic of Poland developed a report containing specific amendments to the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Moldova. The aim of proposed amendments is to strengthen legislative and oversight functions of the Parliament in the process of EU legal approximation based on EU Member States best practices and relevant experience of former EU candidate countries, as well as on the current state of play in the Parliament of the Republic of Moldova. 

During his introductory remarks, Mr. Štěpán Pecháček highlighted that the effective law approximation process requires one parliamentary committee to review draft laws from the perspective of EU legal approximation. Therefore, it is inevitable to guarantee the permanent existence of the standing committee responsible for EU matters in the Parliament of the Republic of Moldova, but not necessarily meaning the creation of a new parliamentary committee.      

The roundtable was attended by the Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Igor Klipii, the staff members of the General Legal Directorate and of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration, as well as by representatives of the State Chancellery and Centre for Legal Approximation. It facilitated valuable exchange of views and ideas between the staff members of the Parliament and Government of the Republic of Moldova, and Twinning experts on how to optimize the process of EU legal approximation.  

This roundtable was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
***   ***  ***

A avut loc prima ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”
 
 
La 23 ianuarie 2018 a avut loc prima ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”. Scopul ședinței a fost de a prezenta activitățile desfășurate și rezultatele obținute pe parcursul primului trimestru de implementare a proiectului, 16 septembrie - 15 decembrie 2017, precum și prezentarea activităților planificate pentru următorul trimestru.
 
În cadrul evenimentului, organizat în incinta Parlamentului Republicii Moldova, au participat liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele-Membre UE, Consilierul Rezident de Twinning, Managerul de Proiect din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Înaltul Consilier UE pentru implementarea Acordului de Asociere, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
 
În discursul de deschidere, liderul de proiect din Țara Beneficiară, Dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a salutat participanții la prima ședință a Comitetului de coordonare, inclusiv prezența Dnei Daniela Cujbă, Șef Direcția integrare europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, exprimîndu-și aprecierea pentru interesul Ministerului în activitățile proiectului Twinning. Dl Klipii a menționat că activitățile proiectului din primul trimestru au fost implementate cu succes și în conformitate cu planul de lucru al proiectului Twinning.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a prezentat activitățile organizate pe parcursul primului trimestru de implementare a proiectului, specificînd faptul că au fost desfășurate 10 misiuni de experți în cadrul a 7 activități, cu implicarea a 18 experți de nivel înalt din Republica Cehă, Ungaria, Republica Slovacă, Polonia și Letonia, cu o durată totală de 40 de zile lucrătoare.
 
De asemenea, au fost prezentate rezultatele activităților, accentuând faptul că în perioada de raportare au fost elaborate 2 rapoarte de evaluare, 2 manuale de instruire ce cuprind concluzii cheie și recomandări pentru Parlamentul Republicii Moldova, un raport privind amendamentele preliminare propuse la Regulamentul Parlamentului și 2 evaluări externe cu rezultate legislative tangibile. 
 
Dl Štěpán Pecháček, lider senior de proiect din Statul-Membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a apreciat aspectele pozitive ale implementării proiectului și angajamentul omologilor proiectului Twinning și a personalului Parlamentului, suportul tehnic și administrativ asigurat de Parlamentul Republicii Moldova, precum și suportul politic exprimat în special în cadrul evenimentului de lansare a proiectului.
 
Totodată, a fost prezentat planul de activitate pentru cel de-al doilea trimestru de implementare, inclusiv obiectivele prioritare de definitivare a propunerilor de modificare a Regulamentului Parlamentului și organizarea unei mesei rotunde pentru discutarea propunerilor respective. De asemenea, a fost pusă în discuție necesitatea stabilirii unei metodologii de organizare a exercițiului de evaluare externă în următoarea perioadă. Liderul senior de proiect din Statul-Membru UE s-a referit și la vizita de studiu în Ungaria și Republica Slovacă ce urmează a fi organizată de proiectul Twinning în martie 2018.
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” va avea loc în luna aprilie 2018 și va fi axată pe activitățile desfășurate în cel de-al doilea trimestru de implementare a proiectului.
 
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 

 

                                         ***   ***   ***

The first Steering Committee Meeting of the Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” took place on Tuesday, January 23

On January 23rd, 2018, the first Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” was held for the purpose of reviewing the progress registered and the results achieved during the first Project implementation quarter, 16 September – 15 December 2017, and for presenting and discussing the activities planned to be conducted in the next quarter.

The event, held at the Parliament of the Republic of Moldova, was attended by the Beneficiary Country and the Member States Project Leaders, the Resident Twinning Adviser, the Project Manager representing the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, the EU High-Level Adviser for Implementation of the Association Agreement, the representatives of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova, and by a representative of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration.

In his opening speech, the BC Project Leader, Mr. Igor Klipii, Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, welcomed the participants to the First Steering Committee Meeting, highlighting the presence of Ms. Daniela Cujba, Head of European Integration Division with the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, and thanking the Ministry for the interest taken in the Twinning Project activities. Mr. Klipii declared that the first three months of Project activities had been quite successfully implemented and in compliance with the Twinning Work Plan.

Ms. Natália Švecová, Resident Twinning Adviser, reported on the activities performed during the first quarter of Project implementation, mentioning that 10 experts’ missions had been conducted within the framework of 7 Project activities, with the involvement of 18 high-profile experts from the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic, but also Poland and Latvia, and with a total duration of 40 working days.

She presented the outputs of these activities emphasizing that 2 Assessment reports, 2 Training Manuals with key conclusions and recommendations for the Parliament of the Republic of Moldova, a Report containing preliminary amendments of the Rules of Procedure, and 2 peer review exercises with tangible and concrete legislative results had been produced during the reporting period.

Mr. Štěpán Pecháček, Member State Senior Project Leader, Director of the Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic, praised as positive aspects of Project implementation the high commitment of the Twinning Project counterparts and other parliamentary staff, the technical and administrative support provided by the Parliament of the Republic of Moldova and the political support for the Twinning Project expressed especially during the Kick-off Event.

He presented the progress plan for the second Project implementation quarter, describing as priority the finalization and delivery of the draft amendments of the Rules of Procedure and the organization of a Roundtable for discussing said proposals for optimization. He also addressed the need for establishing a methodology on conducting peer review exercises in the upcoming period. The Member State Senior Project Leader then referred to the first Study visit to Hungary and the Slovak Republic to be organized by the Twinning Project in March 2018.

The next Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” will be held in April 2018 and will be focused on the activities conducted during the second Project implementation quarter.

 

The Twinning project is funded by the European Union, with a budget of 1.5 million EUR, and is implemented in partnership with the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly and the National Council of the Slovak Republic over the course of two years, from 16 September 2017 to 15 September 2019. 

 

 

Rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE, discutate în cadrul unui atelier
 
Chișinău, 5 decembrie 2017 – Cele mai bune practice ale Ungariei, Slovaciei, Cehiei și Poloniei privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE au fost astăzi împărtășite de experți în cadrul unui atelier de lucru, organizat la Parlamentul Republicii Moldova.
 
În debutul ședinței, Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că evenimentul este al doilea din seria de trei ateliere ale proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”. ”Scopul ședinței este de a facilita discuții practice între funcționarii Parlamentului și experții celor patru țări membre UE pe subiecte ce țin de monitorizarea politicilor și controlul asupra procesului de asociere, precum și de realizarea sarcinilor de armonizare a legislației cu cea comunitară”, a specificat Natália Švecová. 
 
Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următorul atelier va fi organizat în februarie 2018. 

Experții proiectului Éva Szekrényes, Reprezentant permanent al Adunării Naționale la UE, Eva Kičinová, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace, Darina Nezkusilová, Consilier juridic în cadrul Departamentului pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, și Ilmars Solims, Consultant în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, Saeima Letoniei au vorbit despre experiențele țărilor pe care le reprezintă în contextul relațiilor cu Uniunea Europeană.   
 
În cadrul atelierului au fost abordate aspecte ce țin de cooperarea dintre organele de lucru ale Parlamentului și instituțiile UE în perioada de preaderare, coordonarea între diferite organe de lucru parlamentare în realizarea sarcinilor aferente procesului de asociere și rolul organelor de lucru ale Parlamentului în informarea publicului larg cu privire la procesul de asociere. 
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. 
 
Atelierul de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE
 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
                                  
                                        ***   ***   ***
Roles and responsibilities of parliamentary working bodies in EU-related matters discussed during a workshop
 
Chisinau, 5 December 2017 - Best practices of Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland on the roles and responsibilities of parliamentary working bodies in EU-related matters have been shared by the experts today during a workshop, organized at the Parliament of the Republic of Moldova.
 
At the opening of the event, the Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, has mentioned that this workshop is the second one from the series of three workshops to be organized under the Component 1 of the Twinning project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. “The aim of this workshop is to facilitate practically oriented discussions between Parliament staffers and the experts from four EU Member States, tackling subjects related to political monitoring and oversight of the association process and in EU approximation tasks”, specified Natália Švecová.
 
According to the Resident Twinning Adviser, the next workshop will take place in February 2018.
 
The project experts, Éva Szekrényes, Permanent Representative of the Hungarian National Assembly to the EU, Eva Kičinová, Head of Secretariat of Economic Affairs Committee, National Council of the Slovak Republic, Darina Nezkusilová, Legal Adviser, Department of European Affairs, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic, and Ilmars Solims, Consultant to the European Affairs Committee, Latvian Saeima, referred to the experience in EU-related matters of the countries they represent.
 
In addition, the workshop focused on cooperation between parliamentary working bodies and EU institutions during pre-accession period, coordination among various parliamentary working bodies in association process related tasks and role of parliamentary working bodies in informing general public about association process. 
  
This workshop is organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.

                                  ***   ***   ***

 
Atelier de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE
 
Chișinău, 1 decembrie 2017 – Atelierul de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE va avea loc marți, 5 decembrie 2017, începând cu ora 09.00, în Sala Europei din Parlament
 
Obiectivul-cheie al atelierului este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Letonia, din experiența recentă de aderare la UE. Experții proiectului sunt: Éva Szekrényes, Reprezentant permanent al Adunării Naționale la UE, Eva Kičinová, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace, Darina Nezkusilová, Consilier juridic în cadrul Departamentului pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Ilmars Solims, Consultant în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, Saeima Letoniei.   
 
Discuțiile practice vor viza rolurile și responsabilitățile organelor de lucru ale Parlamentului în procesul de monitorizare a politicilor de asociere, precum și în realizarea sarcinilor de armonizare a legislației naționale cu legislația UE. În cadrul atelierului vor mai fi abordate aspecte ce țin de cooperarea dintre organele de lucru ale Parlamentului și instituțiile UE în perioada de preaderare, coordonarea între diferite organe de lucru parlamentare în realizarea sarcinilor aferente procesului de asociere și rolul organelor de lucru ale Parlamentului în informarea publicului larg cu privire la procesul de asociere. 
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 
***  ***  *** 
 
 
Procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE, discutat în cadrul unui atelier de lucru

Chișinău, 21 noiembrie 2017 – Rolurile și responsabilitățile Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare, precum și reglementările interne necesare pentru aceasta au fost discutate astăzi, în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat în incinta Legislativului.
 
Evenimentul cu genericul ”Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE” a întrunit funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova care au fost instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară.
 
În deschiderea atelierului, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, Ion Creangă a menționat că procesul de armonizare a legislației naționale la cea europeană este unul obligatoriu și prioritar pentru tehnica legislativă actuală. ”Este un proces complex, aflat în desfășurare și care presupune implicarea mai multor autorități publice. Experiența altor țări, la acest capitol, este foarte importantă pentru Republica Moldova”, a spus Ion Creangă.
 
Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că scopul acestui prim exercițiu este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de preaderare. Potrivit Natáliei Švecová, în următoarea perioadă vor fi organizate mai multe instruiri la acest subiect.
 
Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) s-au referit la experința țării pe care o reprezintă în procesul de armonizare a legislației. Aceștea au vorbit despre mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament. 
 
La discuții au participat angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul Comisiilor parlamentare permanente, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 
                                       ***   ***   ***
 
EU legal approximation process discussed during a workshop
 
Chisinau, 21 November 2017 - The roles and responsibilities of Governments and Parliaments in EU approximation process during pre-accession period and the internal regulation for EU approximation process within Parliaments were among the topics discussed today during a workshop at the Parliament.
 
The event entitled „Workshop on internal regulation for EU approximation” brought together civil servants from the Parliament and the Government of the Republic of Moldova who were trained with regard to EU legal approximation.
 
At the opening of the workshop, the Head of the General Legal Directorate of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Ion Creangă, said that the process of approximating national legislation with the EU one is compulsory and it is a priority for the current legislative technique. “It is a complex and ongoing process that requires the involvement of more public authorities. The experience of other countries in this regard is very important for the Republic of Moldova", said Ion Creangă.
 
The Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, mentioned that the purpose of this first workshop is to share best practices and lessons learned from four EU Member States - Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland – with recent EU accession experience on how to set roles and responsibilities of Parliaments and Governments in EU approximation process during pre-accession period. According to Ms. Natália Švecová, more trainings on this subject will be organized in the upcoming period.
 
The experts, Csaba Gergely Tamás (Hungary), Milan Hodás (Slovakia), Martin Kavěna (Czech Republic) and Bartosz Pawłowski (Poland) have focused on the experience in EU legal approximation of the country they represent. They referred to the means of communication between Governments and Parliaments within EU approximation process (contact persons, IT tools, coordination bodies, etc.) and internal regulation (structures, procedures, methods, means) for EU approximation process within Parliaments. 
 
The staffers of the Parliament's Secretariat, including the Standing Committees, as well as representatives of the State Chancellery, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs and European Integration participated to the discussions.
 
This workshop is organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova. 
 

***  ***  ***

 

Atelier de lucru privind procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE


Chișinău, 16 noiembrie 2017 – Funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului vor fi instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE.

Atelierul de lucru ”Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE” va avea loc marți 21 noiembrie, cu începere de la ora 09.00.

Obiectivul-cheie al atelierului este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare. 

Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) se vor referi la mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament. 

La discuții vor participa angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul comisiilor parlamentare, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

*** *** *** 

 

Lansarea Proiectului Twinning de consolidare a capacităților Parlamentului în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE

Chișinău, 13 octombrie 2017 – Parlamentul Republicii Moldova va găzdui ceremonia de lansare a proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

Ceremonia va fi inaugurată de Președintele Parlamentului Andrian Candu, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, Vicepreședintele Adunării Naționale a Ungariei, Csaba Hende, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace, Lʼuboš Blaha, membrul Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Marek Černoch și Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov. 

Evenimentul, care va reuni deputați și diplomați, va avea loc luni, 16 octombrie 2017, ora 14.00, în Sala Europei.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

                                   ***   ***   ***

Information about the Twinning Project 

This Twinning Project is implemented by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly.

It will last 2 years from 16 September 2017 until 15 September 2019.

The overall objective of the project is to facilitate the implementation of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova.

The purpose of the project is to strengthen the institutional capacity of the Parliament of Moldova for better understanding of the EU approximation process, in line with the Association Agenda. Special focus will be put on improving the structures, internal procedures as well as the capacity of the technical staff of the Parliament.

The project’s mission is to optimize the roles and responsibilities of the Parliament, its working bodies and respective administrative structures to ensure a solid institutional framework for efficient performance of the legislative obligations, especially the EU legal approximation tasks as a prerequisite for the implementation of the Association Agreement. It will also focus on capacity building activities, both at basic and advanced levels.

In total 60 experts from the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also from Poland, Latvia, France and Belgium will implement more than 65 different activities in 4 components aiming at different goals: assessments, evaluations, roundtables, guidelines, recommendations, white paper, study, roadmap, various forms of capacity building activities (seminars, workshops, peer reviews, training of trainers, etc.) and study visits to EU Member States.

Target groups are staff members of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova; where appropriate, Members of the Parliament of the Republic of Moldova and where appropriate, selected stakeholders from executive branch of the Republic of Moldova. 

Leflet_ro

Leflet_eng

Uniunea Europeană a lansat un nou proiect Twinning privind consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului
Chișinău, 16 octombrie 2017 – Capacitățile instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE vor fi consolidate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană.
 
Proiectul Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. Bugetul proiectului este de 1,5 milioane de euro, iar perioada de implementare este 2017-2019.
 
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit astăzi ceremonia de lansare oficială a proiectului Twinning.  Participanții la eveniment au fost salutați de Președintele Parlamentului Andrian Candu, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, Vicepreședintele Adunării Naționale a Ungariei, Csaba Hende, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace, Ľuboš Blaha, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Zdeněk Krejčí și Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov.
 
”Pentru realizarea obiectivului prioritar de integrare europeană, Republica Moldova are nevoie de instituții puternice, deoarece sarcina nu este ușoară. Grupul de la Visegrád sunt țări cu o experiență de sute de ani de parlamentarism și care au trecut prin perioade similare Republicii Moldova: socialismul și procesul de integrare europeană. Sunt încrezător că prin proiectul Twinning, ele își vor împărtăși experiența, necesară pentru a implementa calitativ prevederile Acordului de Asociere, cu o viteză mai mare și ne va ajuta să evităm unele greșeli”, a declarat Președintele Parlamentului Andrian Candu.
 
”Suntem bucuroși să lansăm acest proiect Twinning împreună cu partenerii noștri din statele membre. Cu sprijinul UE, ei vor împărtăși experiența și abilitățile lor valoroase, pentru a contribui la consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în materie de proceduri legislative”, a declarat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko.
 
Obiectivul proiectului constă în facilitarea implementării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Misiunea proiectului este de a optimiza rolul și responsabilitățile Parlamentului, a organelor sale de lucru și a structurilor administrative relevante pentru a asigura un cadru instituțional solid în vederea realizării eficiente a atribuțiilor legislative, în special în procesul de armonizare a legislației ca o precondiție pentru implementarea Acordului de Asociere. Totodată, proiectul va contribui la îmbunătățirea schimbului de informații dintre Parlament și Guvern în contextul procesului de armonizare a legislației.
 
60 de experți din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, precum și din Polonia, Letonia, Franța și Belgia vor contribui la implementarea a peste 65 de activități diverse în cadrul celor patru componente, vizând diferite obiective: evaluări, mese rotunde, elaborarea de ghiduri, recomandări, precum și un document de consultare, un studiu, o foaie de parcurs, activități de instruire (seminare, ateliere de lucru, evaluări etc.) și vizite de studiu în statele membre UE.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

                                    ***   ***   ***
The European Union has launched a new Twinning Project on strengthening the institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Chisinau, 16 October 2017 – Institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova in EU legal approximation will be strengthened with the support of an EU-funded project.
 
The EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” is implemented by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova. The budget of the project amounts to 1.5 million EUR and the implementation period is between September 2017 – September 2019.
 
The Parliament of the Republic of Moldova has hosted today the official launching ceremony of the Twinning project. The participants were addressed by the Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Andrian Candu; the Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, H. E. Peter Michalko; the Vice-Speaker of the Hungarian National Assembly, Mr. Csaba Hende; the Chairman of the European Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic, Mr. Ľuboš Blaha; the Ambassador of the Czech Republic to the Republic of Moldova, H. E. Zdeněk Krejčí; and the Chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration of the Parliament of the Republic of Moldova, Ms. Violeta Ivanov.
 
In order to achieve the priority objective of European integration, the Republic of Moldova needs to have strong institutions, because this is not an easy task. The Visegrád Group countries have hundreds years of experience of parlamentarism and went through similar periods as Moldova: socialism and European integration process. I am confident that through the Twinning Project these countries will share their experience which is needed to implement the Association Agreement in a quality and speedy manner and avoid mistakes”, declared the Speaker of the Parliament, Mr. Andrian Candu.
 
„We are glad to launch this Twinning Project together with our partners from the EU Member States. With the EU support, they will share their valuable experience and skills as to strengthen institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova in the area of legislative procedures”, said the Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, H.E. Peter Michalko.
 
The objective of the project is to facilitate the implementation of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova. The project’s mission is to assist with optimizing the roles and responsibilities of the Parliament of the Republic of Moldova, its working bodies and respective administrative structures to ensure a solid institutional framework for efficient performance of the legislative obligations, especially the EU legal approximation tasks as a prerequisite for the implementation of the Association Agreement. In addition, the project will help with improving information exchange between the Parliament of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Moldova linked with EU approximation process.
 
In total 60 experts from the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also from Poland, Latvia, France and Belgium will implement more than 65 different activities in 4 components aiming at different goals: assessments, evaluations, roundtables, guidelines, recommendations, white paper, study, roadmap, various forms of capacity building activities (seminars, workshops, peer reviews, training of trainers, etc.) and study visits to EU Member States.
 

 

Declaraţii
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
20 februarie 2018
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"