Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Comisia economie, buget și finanțe a prelungit concursul pentru selectarea candidaților la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor

Chișinău, 6 noiembrie 2019 - La ședința de astăzi, 6 noiembrie 2019, Comisia economie, buget și finanțe, prin decizia sa CEB nr. 357, anunță prelungirea concursului pentru funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

ANUNŢ

cu privire la concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor

În conformitate cu art. 81 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Comisia economie, buget și finanțe anunță concursul de selectare a candidaților la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Candidații trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are capacitatea de exerciţiu deplină;

c) deține o diplomă de studii superioare;

d) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;

e) posedă limba de stat;

f) nu a fost privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități;

g) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

h) nu este membru al unui partid politic;

i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Candidații urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):

a) cerere de participare la concurs; 

b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate); 

c) curriculum vitae;

d) copiile  de pe diplomele de  studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare și, opțional  alte acte de studii; 

e) dovada vechimii în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și a experienței de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. Experiența de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice se va demonstra prin prezentarea unor documente din care să rezulte îndeplinirea unora din următoarele activități:

- participarea la organizarea, în mod regulat, a unor proceduri de achiziție publică;

- întocmirea, în mod regulat, a documentelor de licitație;

- participarea, în mod regulat, la evaluarea ofertelor, în calitate de membru al grupului de lucru;

- participarea la soluționarea contestațiilor la procedura de atribuire a unor contracte de achiziție publică;

- desfășurarea activității în cadrul Agenției Achiziții Publice;

- desfășurarea de activități de reglementare, supraveghere sau control în domeniul achizițiilor publice.

Documente doveditoare a experienței menționate sunt considerate, fără a se limita la acestea, fișa postului din care să rezulte atribuțiile exprese în domeniul achizițiilor publice, ordinele de numire în grupurile de lucru pentru achiziții publice, diplomele obținute în urma absolvirii unor cursuri în domeniul achizițiilor publice și altele asemenea;

g) cazierul judiciar; 

h) declarația pe proprie răspundere;

i) scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;

j) declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, în termen de 30 de zile, va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția, în conformitate cu art.81 al Legii nr.131/ 2015 privind achizițiile publice.

k) declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese;

l) certificat de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate.

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova pe adresa: MD - 2073 municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521, sau la adresa electronică – ceb@parlament.md, în perioada 06.11.2019 -25.11.2019, în zilele de luni pînă vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dna Valentina VÎRNAV, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Comisia economie, buget și finanțe 

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
27 februarie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"